Grammar In Use – Unit 20: If I knew… I wish I knew…

A. Lý thuyết

1-21

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-21

39.1

3 I’d help / I would help

4 we lived

5 we’d live / we would live

6 It would taste

7 were/was

8 I wouldn’t wait .. I’d go / 1 would go

9 you didn’t go

10 there weren’t … there wouldn’t be

39.2

2 I’d buy it / 1 would buy it if it weren’t/wasn’t so expensive.

3 We’d go out / We would go out more often if we could afford it.

4 If I didn’t have to work late, I could meet you tomorrow, or … i’d meet / I would meet… or … I’d be able to meet…

5 We could have Lunch outside if it weren’t raining / wasn’t raining.

6 If I wanted his advice, I’d ask for it / I would ask for it.

39.3

2 I wish I had a computer.

3 I wish Helen were/was here.

4 I wish it weren’t/wasn’t (so) cold.

5 I wish I didn’t Live in a big city.

6 I wish I could go to the party.

7 I wish I didn’t have to get up early tomorrow.

8 I wish I knew something about cars.

9 I wish I were feeling / was feeling better.

39.4

Example answers:

1 I wish I was at home.

2 I wish I had a big garden.

3 I wish I could tell jokes.

4 I wish I was taller.

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG