Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 27: Reported speech 2

A. Lý thuyết

Unit-48-1

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

Unit-48-2

48.1

2 But you said you didn’t like fish.

3 But you said you couldn’t drive.

4 But you said she had a very well paid job.

5 But you said you didn’t have any brothers or sisters.

6 But you said you’d / you had never been to the United States.

7 But you said you were working tomorrow evening.

8 But you said she was a friend of yours.

48.2

2 Tell 

3 Say

4 said

5 told

6 said

7 tell

8 tell

9 told

10 said

48.3

2 her to slow down

3 her not to worry

4 asked Tom to give me a hand or …to help me

5 asked me to open my bag

6 asked him to get (me) a paper

7 told him to mind his own business

8 asked her to marry him

9 told her not to wait (for me) if I was late

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài