Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 8: Past Perfect (I had done)

A. Lý thuyết

1-6

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-6

15.1

2 It had changed a lot.

3 She’d arranged to do something else. / She had arranged …

4 The film had already started.

5 I hadn’t seen him for five years.

6 She’d just had breakfast. / She had just had …

15.2

2 I’d never heard it before. / I had never heard …

3 He’d never played (tennis) before. / He had never played …

4 We’d never been there before. / We had never been …

15.3

1 we called

2 there was … She’d gone / She had gone

3 He’d just come back from / He had just come back from … 

He looked

4 got a phone call

He was

He’d sent her / He had sent her…

she’d never replied to them /

she had never replied to them

15.4

2 went

3 had gone

4 broke

5 saw … had broken … stopped

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài