Grammar In Use – Unit 9: Past Perfect Continuous (I had been doing)

A. Lý thuyết

1-8

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-8

16.1

2 They’d been playing football. / They had been playing …

3 I’d been looking forward to it. / I had been looking forward …

4 She’d been dreaming. / She had been dreaming.

5 He’d been watching a film. / He had been watching …

16.2

2 I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant, or …that I had come to the wrong restaurant.

3 At the time the factory closed down, Sarah had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5 Example answer:

I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me

16.3

3 he was walking

4 She’d been running / She had been running

5 They were eating

6 They’d been eating / They had been eating

7 He was looking

8 was waiting … she’d been waiting / she had been waiting

9 I’d had / I had had

10 We’d been travelling / We had been travelling

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG