Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 18: Should 1

A. Lý thuyết

1-19

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-19

33.1

2 You should look for another job.

3 He shouldn’t go to bed so late.

4 You should take a photo.

5 She shouldn’t use her car so much.

6 He should put some pictures on the walls

33.2

2 I don’t think you should go out. / I think you should stay at home.

3 I think you should apply for it. / … for the job.

4 I don’t think the government should increase taxes.

33.3

3 should come

4 should do

5 should have done

6 should have won

7 should win

8 should be

9 should have turned

33.4

3 We should have reserved a table.

4 The shop should be open (now). / The shop should have opened by now. or it should …

5 She shouldn’t be doing 50, / She shouldn’t be driving so fast. / She should be driving more slowly.

6 I should have written down her address. / I should have written her address down, or I should have written it down.

7 The driver in front shouldn’t have stopped without warning. / … shouldn’t have stopped so suddenly.

8 I should have been looking where I was going. / I shouldn’t have been looking behind me

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài