Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 15: Must and can’t

A. Lý thuyết

1-16

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-16

28.1

2 must 6 can’t

3 can’t 7 must

4 must 8 must

5 must 9 can’t

28.2

3 go

4 have taken / have stolen / have moved

5 be

6 have been

7 be looking

8 have been

9 have heard

10 be following

28.3

3 It must have been very expensive.

4 They must have gone away.

5 I must have left it in the restaurant last night.

6 It can’t have been easy for her.

7 He must have been waiting for somebody.

8 She can’t have understood what I said, or She couldn’t have understood what I said.

9 I must have forgotten to lock it.

10 My neighbours must have been having a party.

11 The driver can’t have seen the red light, or The driver couldn’t have seen …

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài