Grammar In Use – Unit 5: Present Perfect Continuous (I have been doing)

A. Lý thuyết

1-3

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-3

9.1

2 She’s been watching television. /She has been watching television.

3 They’ve been playing tennis. /They have been playing tennis.

4 He’s been running. / He has been running

9.2

2 Have you been waiting long?

3 What have you been doing?

4 How long have you been working there?

5 How long have you been selling mobile phones?

9.3

2 ‘ve been waiting / have been waiting

3 ‘ve been learning Spanish /have been learning Spanish

4 She’s been working there /She has been working there

5 They’ve been going there /They have been going there

9.4

2 I’ve been looking / I have been looking

3 are you looking

4 She’s been teaching / She has been teaching

5 I’ve been thinking / I have been thinking

6 he’s working / he is working

7 She’s been working / She has been working

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG