Grammar In Use – Unit 5: Present Perfect Continuous (I have been doing)

A. Lý thuyết

1-3

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-3

9.1

2 She’s been watching television. /She has been watching television.

3 They’ve been playing tennis. /They have been playing tennis.

4 He’s been running. / He has been running

9.2

2 Have you been waiting long?

3 What have you been doing?

4 How long have you been working there?

5 How long have you been selling mobile phones?

9.3

2 ‘ve been waiting / have been waiting

3 ‘ve been learning Spanish /have been learning Spanish

4 She’s been working there /She has been working there

5 They’ve been going there /They have been going there

9.4

2 I’ve been looking / I have been looking

3 are you looking

4 She’s been teaching / She has been teaching

5 I’ve been thinking / I have been thinking

6 he’s working / he is working

7 She’s been working / She has been working

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG