Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 4: Used to (do)

A. Lý thuyết

1-2

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-2

18.1

2 used to have/ride

3 used to live

4 used to eat/like/love

5 used to be

6 used to take

7 used to be

8 did you use to go

18.2

2-10

• She used to have lots of friends, but she doesn’t know many people these days.

• She used to be very lazy, but she works very hard these days.

• She didn’t use to like cheese, but she eats lots of cheese now.

• She used to be a hotel receptionist, but she works in a bookshop now.

• She used to play the piano, but she hasn’t played the piano for years. / … played it for years.

• She never used to read / She didn’t use to read newspapers, but she reads a newspaper every day now.

• She didn’t use to drink tea, but she likes it now.

• She used to have a dog, but it died two years ago.

• She used to go to a lot of parties, but she hasn’t been to a party for ages.

18.3

Example answers:

3 I used to be a vegetarian, but now I eat meat sometimes.

4 I used to watch TV a lot, but I don’t watch it much now.

5 I used to hate getting up early, but now it’s no problem.

7 I didn’t use to drink coffee, but I drink it every day now.

8 I didn’t use to like hot weather, but now I love it.

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài