Grammar In Use – Unit 7: Present Perfect and Past 2 (I have done and I did )

A. Lý thuyết

1-5

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-5

4.1

3 OK

4 I bought

5 Where were you

6 Lucy left school

7 OK

8 OK

9 OK

10 When was this book published?

14.2

2 The weather has been cold recently.

3 It was cold last week.

4 I didn’t read a newspaper yesterday.

5 I haven’t read a newspaper today.

6 Emily has earned a lot of money this year.

7 She didn’t earn so much last year.

8 Have you had a holiday recently?

14.3

2 I got … I was … I went

3 Have you seen … I saw

4 I didn’t sleep

5 There were

6 worked … he gave

7 She’s lived / She has lived

8 Did you go … it was … was

9 died … I never met

10 I’ve never met / 1 have never met

11 I haven’t seen

12 have you lived or have you been living/ … did you live/ … did you live

14.4

Example answers:

2 I haven’t bought anything today.

3 I didn’t watch TV yesterday.

4 I went out with some friends yesterday evening.

5 I haven’t been to the cinema recently.

6 I’ve read a lot of books recently

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG