Grammar In Use – Unit 10: Present tenses (I am doing/ I do) for the future

A. Lý thuyết

1-9

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-9

19.1

2 How long are you going for?

3 When are you leaving?

4 Are you going alone?

5 Are you travelling by car?

6 Where are you staying?

19.2

2 I’m working late. / I’m working till

9 o’clock.

3 I’m going to the theatre.

4 I’m meeting Julia.

19.3

Example answers:

2 I’m working tomorrow morning.

3 I’m not doing anything tomorrow evening.

4 I’m playing football next Sunday.

5 I’m going to a party this evening.

19.4

3 We’re having / We are having

4 finishes

5 I’m not going / I am not going

… I’m staying / I am staying

6 Are you doing

7 We’re going / We are going …

It starts

8 I’m leaving / I am leaving

9 we’re meeting / we are meeting

10 does this train get

11 I’m going / I am going … Are you coming

12 does it end

13 I’m not using / I am not using

14 ‘s coming / is coming …

She’s travelling / She is travelling … 

arrives

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG