Grammar In Use – Unit 12: Will be doing and will have done

A. Lý thuyết

1-11

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-11

24.1

2 bis true

3 a and c are true

4 band d are true

5 c and d are true

6 c is true

24.2

2 We’ll have finished

3 we’ll be playing

4 I’ll be working

5 the meeting will have ended

6 he’ll have spent

7 you’ll still be doing

8 she’ll have travelled

9 I’ll be staying

10 Will you be seeing

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG