Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 14: Could (do) and could have (done)

A. Lý thuyết

1-15

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-15

27.1

2 We could have fish.

3 You could phone (her) now.

4 You could give her a book.

5 We could hang it in the kitchen

27.2

3 I could kill him!

4 OK (could have is also possible)

5 I could stay here all day

6 it could be in the car

(may/might are also possible)

7 OK

8 OK (could borrow is also possible)

9 You could fall.

(may/might are also possible

27.3

2 could have come/gone

3 could apply

4 could have been

5 could have got/taken

6 could come

27.4

3 couldn’t wear

4 couldn’t have found

5 couldn’t get

6 couldn’t have been

7 couldn’t have come/gone

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài