Grammar | IZONE

NEITHER: Chia động từ thế nào cho đúng?

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE nắm nghĩa cơ bản và cách sử dụng Neither đúng cách nhé!

I./ Nghĩa cơ bản của NEITHER 

Trước tiên, các bạn hãy cùng tìm hiểu nghĩa cơ bản của “Neither” nhé:

Neither” có nghĩa là không cái nào trong cả hai

VD: Monday or Tuesday? I’m sorry, but neither day is convenient.

= Monday or Tuesday? I’m sorry, but neither of the two days is convenient.

(Bạn muốn chọn Thứ 2 hay Thứ 3? Xin lỗi, nhưng cả hai ngày đều không thuận tiện)

Qua ví dụ trên, chúng ta có thể thấy nếu chỉ đi với 1 chủ ngữ duy nhất thì “Neither” ám chỉ số ít, và động từ đương nhiên chia ở dạng số ít (cụ thể ở đây là “is”).

II./ Cách sử dụng NEITHER 

 Đến đây có lẽ các bạn sẽ tự hỏi là vậy thì có gì khó ở hiện tượng ngữ pháp này nhỉ, khá là dễ dàng mà phải không? Tuy nhiên, phần dễ gây nhầm lẫn bây giờ mới được đề cập sau đây 

Nếu gặp phải một chủ ngữ “khó nhằn” như thế này, các bạn sẽ chia động từ ra sao?

  1. Neither the dog nor the cat ___ responsible for the mess.” (điền is/are)
  2. Neither the tablet nor the computers ___ capable of handling this task.” (điền is/are)

Về mặt lý thuyết, nếu sau “Neither” có 2 chủ ngữ thì động từ chính sẽ chia theo danh từ đứng NGAY TRƯỚC nó các bạn nhé, chúng ta cùng phân tích ví dụ ở 2 câu trên:

  1. Neither the dog nor the cat is responsible for the mess.”

-> Ở đây danh từ đứng trước động từ là “cat” ở dạng số ít, vì vậy chúng ta có đáp án là “is” cho câu này.

 2.  “Neither the tablet nor the computers are capable of handling this task.”

-> Danh từ đứng trước động từ là “computers” ở dạng số nhiều, vì vậy ta chọn đáp án “are”.

III./Luyện tập: 

Dưới đây là một số câu bài tập để các bạn luyện tập thêm nhé


1. Neither I nor you right.
2. Neither of the assignments suitable for students at this level.
3. Neither John nor David working in the office.
4. Neither book selected for the course in our school.
5. Neither Patrick nor his friends going to the event today.
6. Neither the girls nor Laura this movie before.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu