Get Ready for IELTS Listening – Unit 9 – Part 58

Kỹ năng nghe và tìm được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập: You will hear two students talking about university clubs and societies. Complete the table. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER.

Bạn sẽ nghe hai sinh viên nói chuyện với nhau về các câu lạc bộ và cộng đồng ở trường Đại học. Hoàn thành bảng. Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ HOẶC MỘT SỐ.

Nguồn: Get ready for IELTS Listening – Questions 1-4, trang 64

CLUBS

I.
Membership fee: £20
Number of members: 60
II. Cross country cycling
Membership fee: £15
Number of members:
III. Film and drama
Membership fee: £50
Number of members:
IV.
Membership fee: £5
Number of members: 80

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

CÂU 1

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định dạng thông tin cần điền, để ý đến các thông tin này trong khi nghe. 

Thông tin bị thiếu ở đây là tên một câu lạc bộ. Ta nhận thấy trong bài nghe có câu: “Oh, right. So the table tennis club costs £20.”. => Đáp án là table tennis

CÂU 2

Thông tin bị thiếu ở đây là số lượng thành viên của một câu lạc bộ, cụ thể là câu lạc bộ đạp xe xuyên quốc gia (cross country cycling club). Ta nhận thấy trong bài nghe có đoạn: “The cross country cycling club is cheaper, though. Membership fees are only £15, but on the other hand it's got 100 members.”  => Đáp án là 100.

CÂU 3

Thông tin bị thiếu ở đây là số lượng thành viên của một câu lạc bộ, cụ thể là câu lạc bộ phim và kịch (film and drama club). Ta nhận thấy trong bài nghe có đoạn: “The film and drama club costs a lot, doesn’t it? - Yes, £50 is a lot. And that’s probably why it only has 12 members.” => Đáp án là 12

CÂU 4

Thông tin bị thiếu ở đây là tên một câu lạc bộ. Ta nhận thấy trong bài nghe có đoạn: “Look at the next one … street dance. Have you ever done any street dance? … It’s the cheapest. It only costs £5.”=> Đáp án là street dance.

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Cùng xem lại các từ từ vựng đáng chú ý trong bài ở bảng sau nhé!

Từ vựngNghĩa
cost (v)
… but I’d like to know more about the different clubs and how much they cost.
có giá bao nhiêu, tốn bao nhiêu tiền
nhưng tôi muốn biết thêm về các câu lạc bộ và chi phí của chúng (chúng tốn bao nhiêu tiền).
Have a look at sth
Have a look at this table. 
nhìn vào cái gì
Hãy nhìn vào bảng này nhé.
fee (n)
You can see the names of the clubs, the fees and the number of members. 
phí
Bạn có thể thấy tên của các câu lạc bộ, phí của chúng và số lượng thành viên.
order (n)
I’m afraid they aren’t in any order
trật tự
Tôi e là chúng không theo một trật tự nào cả.
membership fees
Membership fees are only £15, but on the other hand it’s got 100 members.
phí hội viên 
Phí hội viên chỉ £15, nhưng mặt khác nó có tận 100 thành viên.
on the other hand
Membership fees are only £15, but on the other hand it’s got 100 members.
mặt khác
Phí hội viên chỉ £15, nhưng mặt khác nó có tận 100 thành viên.
drama (n)
The film and drama club costs a lot, doesn’t it?
kịch
Câu lạc bộ phim và kịch cũng tốn nhiều tiền, phải không?
several (adj)
Well, I’m interested in several things, …
vài
Chà, tôi hứng thú với vài thứ, …
though (adv)
The cross country cycling club is cheaper, though.
tuy nhiên
Tuy nhiên, câu lạc bộ đạp xe xuyên quốc gia thì rẻ hơn.
probably (adv) 
Yes, £50 is a lot. And that’s probably why it only has 12 members.
có thể
Vâng, £50 cũng là nhiều. Và đó có thể là lý do tại sao nó chỉ có 12 thành viên.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG