Làm quen với IELTS Listening – Unit 33

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Listen to the last part of the recording and choose the correct answer to the questions.

(Bạn nghe phần cuối của đoạn ghi âm và chọn câu trả lời chính xác cho các câu hỏi.)

1. What did the travel advisor think about India?

2. Why does the speaker recommend going to India with a tour group ?

2. What did the tour guide tell the tourists not to do?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Câu 1

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định các từ khóa trong các ideas,chú ý những sự khác biệt giữa các ideas và  để ý đến các thông tin này trong khi nghe.

Keywords: “I've actually been to India and I didn't have any feeling that it was dangerous at all.”  => đáp án là c

Câu 2

Keywords: “This is definitely the best way to go because it’s so much safer.” => đáp án là b

Câu 3

Keywords: “In fact, I remember now, she warned us not to go off with strangers, even if they seemed nice and friendly.” => đáp án là b

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựng Nghĩa
dangerous (adj)
I’ve actually been to India and I didn’t have any feeling that it was dangerous at all.
nguy hiểm 
Tôi đã thực sự đến Ấn Độ và tôi không có cảm giác rằng nó nguy hiểm cả.
go on a tour 
First of all, I went on an organized tour with a group of people.
đi một chuyến du lịch 
Trước hết, tôi đã đi một chuyến du lịch có tổ chức với một nhóm người.
definitely (adv)
This is definitely the best way to go because it’s so much safer.
chắc chắn rằng 
Đây chắc chắn rằng là cách tốt nhất để đi vì nó an toàn hơn rất nhiều.
tour guide 
and we had a tour guide who spoke the local language and knew the area.
hướng dẫn viên 
và chúng tôi có một hướng dẫn viên nói tiếng địa phương và biết khu vực này.
local language 
and we had a tour guide who spoke the local language and knew the area.
tiếng địa phương 
và chúng tôi có một hướng dẫn viên nói tiếng địa phương và biết khu vực này.
area (n)
and we had a tour guide who spoke the local language and knew the area.
khu vực 
và chúng tôi có một hướng dẫn viên nói tiếng địa phương và biết khu vực này.
warn sb not to do sth 
In fact, I remember now, she warned usnot to go off with strangers,
cảnh báo ai không làm điều gì 
Trên thực tế, tôi nhớ bây giờ, cô ấy đã cảnh báo chúng tôi không đi với người lạ.
in fact 
In fact, I remember now, she warned usnot to go off with strangers,
trên thực tế 
Trên thực tế, tôi nhớ bây giờ, cô ấy đã cảnh báo chúng tôi không đi với người lạ.
stranger (n)
In fact, I remember now, she warned usnot to go off with strangers,
người lạ 
Trên thực tế, tôi nhớ bây giờ, cô ấy đã cảnh báo chúng tôi không đi với người lạ.
nice (adj)
even if they seemed nice and friendly.
tốt 
ngay cả khi họ có vẻ tốt và thân thiện.
friendly (adj)
even if they seemed nice and friendly.
thân thiện 
ngay cả khi họ có vẻ tốt và thân thiện.

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG