Làm quen với IELTS Listening – Unit 31

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập:

You will hear a talk about safety in different regions. Complete the table about crime in two different holiday destinations. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER

(Bạn sẽ nghe một bài nói về sự an toàn ở các vùng khác nhau. Hoàn thành bảng về tội phạm ở hai điểm đến cho kỳ nghỉ khác nhau. Viết KHÔNG HƠN HAI TỪ HOẶC MỘT SỐ)

(Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening)

RegionType of crime
(1)(2)
(3)(4)

1.
2.
3.
4.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định dạng thông tin cần điền, để ý đến các thông tin này trong khi nghe.

Câu 1

Keyword: “ Ummm, OK, I’ll start with India


=> đáp án là India

Câu 2

Keyword: “Generally, India isn’t thought of as a dangerous place for individuals, but there has been an increase in handbag theft in recent years”


=> đáp án là  handbag theft

Câu 3

Keyword: “Now let’s look at Latin America


=> đáp án là Latin America

Câu 4

Keyword: “Looking at the figures, it seems that gun crime is a serious problem throughout


=> đáp án là gun crime

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
Stay safe 

Good evening, everyone. It’s great to be here to talk to you about staying safe on holiday.
giữ an toàn

Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Thật tuyệt khi có mặt ở đây để nói chuyện với bạn về việc giữ an toàn trong kỳ nghỉ.
come up with

Before I came this evening, I did a little research on where students like to go for their holidays and came up with two regions: Latin America and India
tìm ra, đưa ra

Trước khi tôi đến vào buổi tối nay, tôi đã nghiên cứu một chút về nơi sinh viên thích đến trong kỳ nghỉ của họ và tìm ra hai vùng: Mỹ Latinh và Ấn Độ
look at

So, mmm … I’ve been looking at the crime figures for both areas, and I thought I’d start by talking a bit about that
xem xét

Vì vậy, mmm … Tôi đã xem xét số liệu tội phạm cho cả hai khu vực và tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói một chút về điều đó
crime figure

So, mmm … I’ve been looking at the crime figures for both areas, and I thought I’d start by talking a bit about that
số liệu tội phạm

Vì vậy, mmm … Tôi đã xem xét số liệu tội phạm cho cả hai khu vực và tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói một chút về điều đó
victim 

Then I’ll give you some advice about how to avoid becoming a victim of crime
nạn nhân

Sau đó, tôi sẽ cho bạn một số lời khuyên về cách tránh trở thành nạn nhân của tội phạm
avoid 

Then I’ll give you some advice about how to avoid becoming a victim of crime
tránh 

Sau đó, tôi sẽ cho bạn một số lời khuyên về cách tránh trở thành nạn nhân của tội phạm
commit crime

OK, first of all, let’s look at what kinds of crime are committed most in different regions
phạm tội

Được rồi, trước hết, hãy xem những loại tội phạm nào được thực hiện nhiều nhất ở các châu lục khác nhau
Individual 

Generally, India isn’t thought of as a dangerous place for individuals
cá nhân

Nói chung, Ấn Độ không được coi là một nơi nguy hiểm cho các cá nhân
handbag theft

but there has been an increase in handbag theft in recent years
trộm cắp túi xách

nhưng đã có sự gia tăng trộm cắp túi xách trong những năm gần đây
keep an eye on

So keep an eye on your bag when you’re out in the street.
để ý đến cái gì

Vì vậy, hãy để ý đến túi xách của bạn khi bạn ra ngoài đường.
across the region.

but it is true to say that guns are used in a high percentage of crimes across the region.
khắp vùng

nhưng đúng là như vậy khi nói rằng súng được sử dụng với một tỷ lệ cao trong các vụ phạm tội trên khắp vùng.
A high percentage of sth

but it is true to say that guns are used in a high percentage of crimes across the region
một tỷ lệ cao của cái gì

nhưng đúng là như vậy khi nói rằng súng được sử dụng với một tỷ lệ cao trong các vụ phạm tội trên khắp khu vực .
Throughout

Looking at the figures, it seems that gun crime is a serious problem throughout
khắp nơi

Nhìn vào các con số, có vẻ như tội phạm súng là một vấn đề nghiêm trọng ở khắp nơi

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG