Listening 4.5 - 6.0 | IZONE

Get Ready for IELTS Listening – Unit 11 – Part 72

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

 You will hear the next part of the recording. Choose THREE letters (a-g).

(Bạn sẽ nghe phần tiếp theo của bản ghi âm. Chọn BA chữ cái (a-g))

What do the students say about the changes in the Carnival since it started?

a. It has turned into a church celebration.

b. It celebrates the end of winter.

c. It is only celebrated in Europe.

d. It is celebrated in many different regions.

e. It takes place during the rainy season.

f.  It is not connected with the seasons.

g. It is celebrated when the weather is very hot.

1. what
2. where
3. when

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

[wptb id=6510]

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
go by 
Well, as the years went by, the purpose of the carnival changed, and it became a religious festival.
trôi qua 
Năm tháng trôi qua, mục đích của lễ hội hóa trang đã thay đổi, và nó trở thành một lễ hội tôn giáo
purpose (n)
Well, as the years went by, the purpose of the carnival changed, and it became a religious festival.
mục đích 
Năm tháng trôi qua, mục đích của lễ hội hóa trang đã thay đổi, và nó trở thành một lễ hội tôn giáo
carnival (n)
Well, as the years went by, the purpose of the carnival changed, and it became a religious festival.
lễ hội hoá trang 
Năm tháng trôi qua, mục đích của lễ hội hóa trang đã thay đổi, và nó trở thành một lễ hội tôn giáo
religious festival 
Well, as the years went by, the purpose of the carnival changed, and it became a religious festival.
lễ hội tôn giáo 
Năm tháng trôi qua, mục đích của lễ hội hóa trang đã thay đổi, và nó trở thành một lễ hội tôn giáo
country (n)
These days there are big carnival celebrations in countries all across the world, like Brazil and India and Indonesia.
quốc gia 
Những ngày này có lễ hội hóa trang lớn ở các quốc gia trên thế giới, như Brazil, Ấn Độ và Indonesia.
discover (v)
But an interesting thing we discovered is that in some countries,
phát hiện 
Nhưng một điều thú vị mà chúng tôi phát hiện ra là ở một số quốc gia,
street (n)
people celebrate the carnival by throwing water at each other in the street.
đường phố 
mọi người ăn mừng lễ hội bằng cách tạt nước vào nhau trên đường phố.
rainy season 
Well, we thought that, obviously, this is because the carnival is celebrated at the hottest time of the year, just before the rainy season.
mùa mưa 
Vâng, chúng tôi nghĩ rằng, rõ ràng là vì lễ hội hóa trang được tổ chức vào thời điểm nóng nhất trong năm, ngay trước mùa mưa.
splash (v)So, splashing people with water is a very good way of cooling them down.tạt (nước) 
Vì vậy, việc tạt nước vào mọi người là một cách rất tốt để làm mát họ.
cool sb down 
So, splashing people with water is a verygood way of cooling them down.
làm mát 
Vì vậy, việc tạt nước vào mọi người là một cách rất tốt để làm mát họ.