Làm quen với IELTS Listening – Unit 54

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập: You will hear a conversation between a tutor and a student about a project on how much people talk in public in different countries. Underline the comparing and contrasting words that you hear in the conversation.

Bạn sẽ nghe một hội thoại giữa một gia sư và một học sinh về một dự án về mức độ mọi người nói trước đám đông ở các nước khác nhau. Gạch chân những từ so sánh và tương phản mà bạn nghe được trong cuộc trò chuyện.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Cách làm chung: đọc kỹ các từ khóa trong danh sách chọn lựa có sẵn, gạch chân hoặc khoanh tròn từ bạn nghe được.

Câu A

Key words: “ I’m trying to find out if people from northern countries have the same attitudes to talking to strangers in public as people from southern countries.” => Đáp án là the same as

Câu C

Key words: “but the Italians and the Spanish seem to be much more open.” => Đáp án là much more [open ]

Câu E

Key words: “it’s more common to talk in public than others.” => Đáp án là more [common ] than

Câu F

Key words: “in comparison with Italians from the north of Italy, the Italians in the south chat much more to each other in public.”  => Đáp án là in comparison with

Câu G

Key words: “So do you think that people from the south of Europe are friendlier than northern Europeans? => Đáp án là [friendlier] than

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
attitudes to Ving

I’m trying to find out if people from northern countries have the same attitudes to talking to strangers in public as people from southern countries.
có thái độ về vấn đề gì

Em đang cố gắng tìm hiểu xem những người từ các quốc gia phía bắc có cùng thái độ nói chuyện với người lạ ở nơi công cộng như những người từ các quốc gia phía nam hay không.
stranger

I’m trying to find out if people from northern countries have the same attitudes to talking to strangers in public as people from southern countries.
người lạ (danh từ)

Em đang cố gắng tìm hiểu xem những người từ các quốc gia phía bắc có cùng thái độ nói chuyện với người lạ ở nơi công cộng như những người từ các quốc gia phía nam hay không.
common 

Well, I found that in some countries it’s more common to talk in public than others
phổ biến (tính từ)

Được rồi, em đã tìm thấy ở một số quốc gia, việc nói chuyện ở nơi công cộng phổ biến hơn ở những quốc gia khác.
talk in public

Well, I found that in some countries it’s more common to talk in public than others
nói chuyện ở nơi công cộng

Được rồi, em đã tìm thấy ở một số quốc gia, việc nói chuyện ở nơi công cộng phổ biến hơn ở những quốc gia khác.
seem to be

but the Italians and the Spanish seem to be much more open.
dường như

nhưng người Ý và người Tây Ban Nha dường như cởi mở hơn nhiều.
open

but the Italians and the Spanish seem to be much more open
cởi mở (tính từ)

nhưng người Ý và người Tây Ban Nha dường như cởi mở hơn nhiều.
south (n)southern (adj) 

So do you think that people from the south of Europe are friendlier than northern Europeans?
miền nam (danh từ)thuộc về miền nam (tính từ)

Vậy em có nghĩ rằng những người từ phía Nam châu Âu thân thiện hơn người Bắc Âu?
north (n)northern (adj) 

So do you think that people from the south of Europe are friendlier than northern Europeans?
miền bắc (danh từ)thuộc về phía bắc (tính từ)

Vậy em có nghĩ rằng những người từ phía Nam châu Âu thân thiện hơn người Bắc Âu?
look that way

Well, it does look that way, even in the same country. 
có vẻ đúng như vậy

Chà, em thấy đúng vậy, ngay cả ở cùng một quốc gia.
In comparison with 

In comparison with Italians from the north of Italy, the Italians in the south chat much more to each other in public.
so sánh với 

So với những người Ý từ phía bắc của Ý, những người Ý ở phía nam trò chuyện với nhau nhiều hơn ở nơi công cộng.
each other

In comparison with Italians from the north of Italy, the Italians in the south chat much more to each other in public.
lẫn nhau, với nhau 

so với những người Ý từ phía bắc của Ý, những người Ý ở phía nam trò chuyện với nhau nhiều hơn ở nơi công cộng.

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG