Làm quen với IELTS Listening – Unit 29

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập: Listen to a talk about emergency phone numbers in different countries and complete the table

(Nghe bài nói về các số điện thoại khẩn cấp ở các quốc gia khác nhau và hoàn thành bảng)

(Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening)

UK USA Australia Germany India
999(1) ___________(2) ___________ (3) ___________ (4) ___________

1.
2.
3.
4.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định dạng thông tin cần điền, để ý đến các thông tin này trong khi nghe.

Câu 1

Keyword: “Those of you who’ve been to the United States, will know that the emergency number is 911”.

=> đáp án là 911

Câu 2

Keyword:  “But in Australia, the emergency number is completely different. It’s 000

=> đáp án là 000

Câu 3

Keyword: “In Germany, the emergency number is the same as the rest of Europe. That’s 112

=> đáp án là 112

Câu 4

Keyword: “And in case anyone’s thinking of going on holiday to India this summer, it’s useful to know that the emergency number there is 100

=> đáp án là 100

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
campus security

Hello, everyone. I’m Jennifer and I work for campus security.
phòng an ninh trường học

Chào mọi người. Tôi là Jennifer và tôi làm việc tại phòng an ninh trường học.
emergency

Welcome to this very short talk about emergency phone numbers
khẩn cấp

Chào mừng đến với cuộc trò chuyện rất ngắn này về số điện thoại khẩn cấp
phone numbers

Welcome to this very short talk about emergency phone numbers
số điện thoại

Chào mừng đến với cuộc trò chuyện rất ngắn này về số điện thoại khẩn cấp
To start with

To start with, you need to know that emergency numbers aren’t the same in every country.
Để bắt đầu

Để bắt đầu, bạn cần biết rằng các số điện thoại khẩn cấp không giống nhau ở mọi quốc gia.
emergency number

As we’re in England at the moment, it’s important to know that the emergency number is 999
số khẩn cấp

Vì lúc này chúng ta đều đang ở Anh, điều quan trọng cần biết là số khẩn cấp là 999
slightly 

Those of you who’ve been to the United States, will know that the emergency number is 911. slightly different.
một chút

Những ai đã từng đến Hoa Kỳ sẽ biết rằng số điện thoại khẩn cấp là 911, khác một chút.
completely 

But in Australia, the emergency number is completely different. It’s 000
hoàn toàn 

Nhưng ở Úc, số điện thoại khẩn cấp hoàn toàn khác. Đó là 000
is the same as

In Germany, the emergency number is the same as the rest of Europe. That’s 112.
giống như 

Ở Đức, số điện thoại khẩn cấp giống như phần còn lại của châu Âu. Đó là 112.
the rest of 

In Germany, the emergency number is the same as the rest of Europe. That’s 112.
phần còn lại

Ở Đức, số điện thoại khẩn cấp giống như phần còn lại của châu Âu. Đó là 112.
useful 

it’s useful to know that the emergency number there is 100
hữu ích

sẽ rất hữu ích nếu biết rằng số điện thoại khẩn cấp ở đó là 100

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG