Làm quen với IELTS Listening – Unit 57

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

You will hear two students discussing a project on international festivals with their tutor. Complete the sentences with the correct answer from the list.

(Bạn sẽ nghe hơi học sinh thảo luận về dự án những lễ hội quốc tế với gia sư của họ. Hãy hoàn thành những câu sau với câu trả lời đúng trong danh sách.) 

1. The students are planning to study

2. The students have already discovered

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Cách làm chung: đọc câu hỏi và các phương án lựa chọn, chú ý nghe kỹ thông tin bởi có thể tất cả các phương án đều được nhắc đến nhưng chỉ có 1 phương án đúng.

Câu 1

Key words: “We were planning to look at the origins of the festivals and the time of year they’re celebrated” => đáp án là B. how the festivals started

Câu 2

Key words: “We’ve already found a connection between the carnival and the seasons.” => đáp án là B. how the Carnival is linked to different times of the year

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
research (v) 

So, what have you decided to research?
nghiên cứu (động từ) 

Vậy, các em đã quyết định nghiên cứu điều gì?
compare (v) 

Well, we thought we’d compare festivals in different countries and see if any of them are similar.
so sánh (động từ) 

Chà, chúng em nghĩ mình sẽ so sánh các lễ hội ở các quốc gia khác nhau và xem có lễ hội nào giống nhau không
similar (adj) 

Well, we thought we’d compare festivals in different countries and see if any of them are similar.
giống nhau (tính từ) 

Chà, chúng em nghĩ mình sẽ so sánh các lễ hội ở các quốc gia khác nhau và xem có lễ hội nào giống nhau không
celebration (n) 

Yeah, you know, like the Carnival celebrations in South America and the Water Festival in Thailand.
lễ hội, tiệc mừng (danh từ)

Vâng, thầy/cô biết đấy, như lễ hội Carnival ở Nam Mỹ và Lễ hội té nước ở Thái Lan.
study (v)

What exactly are you planning to study?
nghiên cứu (động từ)

Chính xác thì em dự định nghiên cứu gì?
origin (n)
The origins of the festivals?
nguồn gốc (danh từ)
Nguồn gốc của các lễ hội?
attitude towards sth

People’s attitudes towards the festivals?
thái độ đối với cái gì

Thái độ của mọi người đối với lễ hội?
celebrate (v)

We were planning to look at the origins of the festivals and the time of year they’re celebrated.
tổ chức (động từ)

Chúng em đã lên kế hoạch xem xét nguồn gốc của các lễ hội và thời gian trong năm chúng được tổ chức.
similarity (n)

and the actual festivals and then looking for similarities between countries that are quite far apart.
điểm tương đồng (danh từ)

và các lễ hội thực tế và sau đó tìm kiếm những điểm tương đồng giữa các quốc gia khá xa nhau.
far apart

and the actual festivals and then looking for similarities between countries that are quite far apart.
xa nhau

và các lễ hội thực tế và sau đó tìm kiếm những điểm tương đồng giữa các quốc gia khá xa nhau.
carnival (n) 

We’ve already found a connection between the carnival and the seasons.
lễ hội hóa trang (danh từ)

Chúng em đã tìm thấy mối liên hệ giữa lễ hội hóa trang và các mùa
mask (n)

people used to put on colourful masks and costumes at the beginning of the year to celebrate the end of winter.
mặt nạ (danh từ)

người ta thường đeo mặt nạ và trang phục sặc sỡ vào đầu năm để chào mừng mùa đông kết thúc.
costume (n) 

people used to put on colourful masks and costumes at the beginning of the year to celebrate the end of winter.
trang phục (danh từ)

người ta thường đeo mặt nạ và trang phục sặc sỡ vào đầu năm để chào mừng mùa đông kết thúc.

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG