Làm quen với IELTS Listening – Unit 51

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Now you will hear the next part of the recording. Complete the sentences. Write no more than THREE words for each answer

(Bạn sẽ nghe đoạn ghi âm. Hoàn thành các câu sau. Viết không quá 3 từ cho mỗi câu)

1. You should read the questions to find out what the topic is.
2. Sometimes a question is than it looks.
3. It is a good idea to start by answering the questions you
4. When all the questions are worth the same you should check that you spend the right amount of time on them.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Câu 1

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định dạng thông tin cần điền, để ý đến các thông tin này trong khi nghe.

Keywords: “ But, if you give us your main ideas, we can give you some marks.”  => đáp án là main ideas

Câu 2

Keywords: “ I didn’t understand why I got such a low mark.” => đáp án là low mark

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
Several (determiner)
Not just once, but several times.
Vài, nhiều
Không phải một lần, mà là vài lần
Make note (n)
I usually make a few notes when I’m looking at the questions. 
Ghi chú
Tôi thường viết lại vài ghi chú khi tôi đọc câu hỏi.
Realize (v)
Sometimes a question looks easy and then when you start writing you realize that it’s actually more difficult than you thought
Nhận ra
Đôi khi một câu hỏi nhìn dễ và đến khi bạn bắt đầu viết thì nhận ra nó thực ra khó hơn bạn nghĩ nhiều.
Jot down
It’s a good idea to jot down a few ideas to see if you can remember the arguments for the topics you studied most.
Ghi chép lại
Bạn nên viết lại vài ý tưởng để xem bạn có thẻ nhớ lại lập luận cho các chủ đề bạn đã học nhiều nhất không.
Argument (n)
It’s a good idea to jot down a few ideas to see if you can remember the arguments for the topics you studied most.
Lập luận
Bạn nên viết lại vài ý tưởng để xem bạn có thẻ nhớ lại lập luận cho các chủ đề bạn đã học nhiều nhất không
Topic (n)
It’s a good idea to jot down a few ideas to see if you can remember the arguments for the topics you studied most.
Chủ đề
Bạn nên viết lại vài ý tưởng để xem bạn có thẻ nhớ lại lập luận cho các chủ đề bạn đã học nhiều nhất không
Leave (v)
And leave the ones I’m not sure of for the end.
Để lại
để lại những câu hỏi tôi không chắc chắn về sau.
Keep an eye on
That’s what I do, but I still keep an eye on the clock
Để ý đến cái gì
Tôi cũng làm vậy, nhưng tôi vẫn sẽ để ý đồng hồ
Worth (v)
Especially, when the questions are all worth the same number of marks.
Đáng giá, mang giá trị
Đặc biệt khi các câu hỏi có trị giá số điểm bằng nhau.
Mark (n)
Especially, when the questions are all worth the same number of marks.
Điểm
Đặc biệt khi các câu hỏi có trị giá số điểm bằng nhau.

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG