Neither nor là gì? Hiểu ngay về cấu trúc neither nor và either or 

Neither nor là gì? Hiểu ngay về cấu trúc neither nor và either or 

Neither noreither or đều là các liên từ được sử dụng để nối hai từ, hai cụm từ hoặc hai mệnh đề. Chúng đều được dùng để biểu thị sự lựa chọn đối với sự vật, sự việc nào đó. Tuy nhiên, neither nor và either or được sử dụng trong những trường hợp, tình huống khác nhau. Cùng IZONE phân tích chi tiết sự khác biệt và cách dùng neither nor, either or chuẩn xác qua bài viết dưới đây nhé!

Neither nor là gì? Cấu trúc Neither nor

Neither nor là gì?

Neither… nor có nghĩa là “không…cũng không”, biểu thị ý nghĩa phủ định. Sử dụng cấu trúc này nhằm khẳng định cả hai đối tượng/ sự vật/ sự việc được nhắc đến trong câu đều không được lựa chọn, không có khả năng xảy ra,…(nghĩa là “không cái này, cái kia cũng không)

Ví dụ: 

 • Neither my brother nor my sister can cook. (Cả em trai và em gái mình đều không thể nấu ăn)
 • I have neither a motorbike nor a bike to ride. (Mình không có xe máy cũng không có xe đạp luôn)

Cấu trúc Neither nor

Công thức Neither… nor

Neither + cụm từ + nor + cụm từ

Vị trí Neither… nor trong câu

Cấu trúc Neither… nor có thể đứng ở đầu câu với vai trò chủ ngữ hoặc xuất hiện ở giữa câu đóng vai trò nối hai danh từ, cụm từ,…với nhau.

+> Neither… nor đứng ở đầu câu:

Neither + S1 + nor + S2 + ……

Neither Nam nor Son went to class today (Cả Nam và Sơn đều không đến lớp hôm nay)

+> Neither… nor đứng ở giữa câu: 

…neither + cụm từ + nor + cụm từ…

Today’s class was attended by neither Nam nor Sơn (Lớp học hôm nay không có sự tham gia của cả Nam và Sơn).

Either or là gì? Cấu trúc Either or

Either or là gì?

Either … or được sử dụng trong câu khi chúng ta muốn nhắc về hai đối tượng/ sự vật/ sự việc được lựa chọn, có khả năng xảy ra,…

Ví dụ:

 • I can either drink coffee or milk for breakfast. (Tôi có thể uống cà phê hoặc sữa cho bữa sáng)
 • Either your mom or your dad will come and pick you up at school. (Bố hoặc mẹ bạn sẽ đến đón bạn tại trường)

Cấu trúc Either or

Công thức Either or

Either + cụm từ + or + cụm từ…

Vị trí Either or trong câu

Tương tự với các vị trí của Neither nor, Either or có thể đứng ở vị trí đầu câu làm chủ ngữ hoặc ở giữa câu đóng vai trò nối hai danh từ, cụm từ,…với nhau.

+> Either … or ở vị trí đầu câu ;

thường mang ý nghĩa “hoặc…hoặc”

Either + S1 + or + S2 + ……

Either Linh or Trang will charge for this project (Linh hoặc Trang sẽ phụ trách dự án này)

+> Either … or ở vị trí giữa  câu:

…either + cụm từ + or + cụm từ…

My brother is either at school or at home. (Em trai tôi đang ở trường hoặc ở nhà)

Một số lưu ý cần nhớ khi sử dụng cấu trúc Neither nor và Either or

Lỗi chia động từ khi sử dụng cấu trúc Neither nor và Either or

Khi sử dụng cấu trúc Neither nor hoặc Either or đứng đầu câu, thì động từ theo sau sẽ chia theo chủ ngữ số 2 (đứng sau nor hoặc or). Nếu chủ ngữ này là số ít thì động từ sẽ được chia ở dạng số ít, và ngược lại. 

 • Neither the dog nor the cats like to take a bath. ✅
 • Neither the dog nor the cats likes to take a bath. ❌

Lỗi chuyển đổi giữa hai cấu trúc Neither nor và Either or

Khi sử dụng cấu trúc Neither…nor có nghĩa là câu đang ở dạng phủ định hoàn toàn, chúng ta không thể thêm “not” vào câu đang sử dụng Neither…nor. Do đó nếu muốn chuyển câu sang ý nghĩa phủ định, biểu thị nội dung cả hai sự vật/ đối tượng đều không được thì sẽ sử dụng cấu trúc Not either.. or.

Nghĩa là:

Not either…or = Neither…nor

Ví dụ:

 • Linh likes studying neither Math nor Chemistry = Linh doesn’t like either Math or Chemistry. (Linh không thích học cả Toán và Hoá học)

Cấu trúc Neither nor và Either or trong câu đảo ngữ

+> Cấu trúc Neither nor

S1 + V (dạng phủ định) … Neither + Trợ động từ(khẳng định) + S2

I didn’t do my homework. Neither did my friends. So we were punished by the teacher today (Tôi không làm bài tập vào ngày hôm qua. Các bạn của tôi cũng vậy. Vì vậy hôm nay chúng tôi bị giáo viên phạt )

+> Cấu trúc Either or

S1 + V(dạng phủ định). S2 + Trợ động từ (phủ định), either

I didn’t do my homework. My friends didn’t, either. (Tôi không làm bài tập vào ngày hôm qua. Các bạn của tôi cũng vậy.)

Phân biệt Neither nor và Either or

 Neither…norEither…or
Ý nghĩakhông…cũng khônghoặc…hoặc
Cách dùngPhủ định hoàn toàn. Sử dụng cấu trúc này khi biểu thị ý nghĩa rằng không có đối tượng nào được lựa chọn/ không xảy ra,…Khẳng định. Sử dụng cấu trúc này khi biểu thị ý nghĩa rằng cả 2 đối tượng đều được lựa chọn/ xảy ra,…
Ví dụ

I like to eat neither ginger nor chili.(Tôi không thích ăn gừng hay ớt)

I would like either biscuits or popcorn. (Tôi thích cả bánh quy và bỏng ngô)

Bài tập về Neither nor và Either or

Bài tập thực hành: Sử dụng either, or, neither, nor để hoàn thiện các câu sau:

 1. _______________ the US _______ Canada is in Asia. 
 2. Let’s meet on _______________ Friday or Saturday. 
 3. They weren’t at _______________ of the shops. 
 4. Neither Mạnh _______ Linh was at home. 
 5. _______________ of the answers is correct.. 
 6. Either it will rain tomorrow, _______ it won’t rain. 
 7. The hat was _______________ too large, _______ too small.
 8. _______________ of the films were interesting. They were both dull. 
 9. _______________ of my friends could come to the party. They were both ill. 
 10. I don’t like _______________ of those two clothes shops.
 11. _______________ cats _______ dogs are allowed in the hotel. 
 12. We can take a flight at _______________ two o’clock _______ three-thirty. 
 13. _______________ Tokyo nor Toronto is the capital city of Canada. 
 14. Either tomorrow _______ the day after tomorrow is a good day to meet. 
 15. I can’t find _______________ of my pens.
 1. Neither / nor 
 2. either 
 3. either 
 4. nor 
 5. Neither 
 6. or 
 7. neither / nor 
 8. Neither
 9. Neither 
 10. either 
 11. Neither / nor 
 12. either / or 
 13. Neither 
 14. or 
 15. either

Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ tích luỹ cho mình thật nhiều kiến thức hữu ích về cấu trúc Neither nor và Either or nhé. Chúc các bạn học tập tốt!