Từ vựng Speaking – Technological Devices – Part 3

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Technological Devices, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Technological Devices, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Washing dishes is one of the most … household chores which takes me so much time to finish.

2. Facebook has proven its ………in connecting people from many parts of the world.

3. Video calls used to be ……… over two hundred years ago.

4. Don’t be so surprised, traffic in rush hours is much more .. …… than this.

5. Offspring have a tendency to be .. ……by loud noise and scary appearance.

6. Police put their lives on the ..…… whenever tracking criminals.

7. Thanks to smart household appliances, I can get more things ..…… even when I get busy.

8. Only the best-trained captains could safely ………. these routes.

Bài 2: Nối những từ ở cột 1 với định nghĩa tương ứng ở cột 2

1. To wind downa, a machine or creature that looks and behaves like a human
2. humanoid b, a machine which assists in household functions such as cooking, cleaning and food preservation.
3. futuristic c, making somebody feel nervous and less confident about doing something
4. daunting d, extremely modern and unusual in appearance
5. household appliancee, to rest or relax after a period of activity or excitement
1. To wind down
2. humanoid
3. futuristic
4. daunting
5. household appliance

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Do you like robots to work at your home?
  2. Do you want to take a car in which robots are the drivers?
  3. Do you enjoy using technology?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Do you like robots to work at your home?

Bạn có thích những con robot làm việc trong nhà bạn không?

It is no longer a far-fetched idea to have a robotic assistant in the home these days. They do an amazing job at helping us with laborious house chores like cooking meals, mowing lawns, or cleaning houses. Personally, I found the last one the most daunting task, and the trouble seems almost gone when I got myself a robot vacuum at home. It is shaped like a flying saucer, which looks harmless to me. I’d be spooked by a humanoid robot, and the thought of having one at home just freaks me out.

Hiện nay việc có một trợ lý robot trong nhà không còn một ý tưởng xa vời nữa. Chúng làm rất tốt việc giúp chúng ta những công việc nhà nặng nhọc như nấu ăn, cắt cỏ hoặc lau nhà. Đối với tôi, tôi đã từng thấy rằng việc lau nhà là công việc làm tôi nản nhất, và rắc rối đó có vẻ như biến mất gần hết khi tôi sắm cho chính mình một con robot hút bụi ở nhà. Nó có hình dạng như một cái đĩa bay, nhìn vô hại đối với tôi. Tôi bị làm hoảng sợ bởi một con robot hình người, và suy nghĩ có một con như thế ở nhà làm tôi hoảng hốt.

Do you want to take a car in which robots are the drivers?

Bạn có muốn có một chiếc xe hơi mà robot sẽ là lái xe không?

It certainly sounds futuristic and enticing, but let’s just say I’m not really keen on putting my life on the line. I simply don’t trust a programmed driver with navigating a traffic system as chaotic as the one here in Vietnam. It would lack the flexibility and responsiveness necessary for a smooth ride.

Nghe có vẻ hiện đại lôi cuốn đấy, nhưng phải nói rằng tôi không thật sự thích thú việc đặt tôi vào tình thế nguy hiểm. Tôi đơn giản là không tin vào những chương trình lái xe với hệ thống giao thông hỗn loạn như ở Việt Nam đây. Nó sẽ thiếu sự linh hoạt và sự đáp ứng nhanh cần thiết cho một chuyến đi an toàn thuận lợi. .

Do you enjoy using technology?

Bạn có thích sử dụng công nghệ không?

Absolutely. What’s not to like? Technology has proven its worth in making almost every part of my life easier. For my professional life, emails and video-conferencing platforms allow for effective communication among colleagues, so I could get more things done, even in this period of social distancing. When I need to wind down, a wide range of entertainment options are readily available on the Internet. And lastly, I now don’t even have to worry about sweeping the floor or washing dishes thanks to smart household appliances like robot vacuum cleaners for dishwashers.

Tất nhiên rồi. Có gì mà không thích chứ? Công nghệ đã chứng minh được giá trị của nó trong việc làm cho hầu hết mọi việc trong cuộc sống ta dễ dàng hơn. Với công việc của tôi, email và những nền tảng hội nghị truyền hình cho phép sự giao tiếp hiệu quả giữa những đồng nghiệp, nên tôi có thể hoàn thành nhiều việc hơn, dù ở trong giai đoạn giãn cách xã hội. Khi tôi cần nghỉ ngơi, những lựa chọn giải trí đa dạng có sẵn trên Internet. Và cuối cùng, tôi bây giờ không phải lo lắng về việc lau nhà hoặc rửa bát nữa nhờ vào thiết bị gia dụng thông minh như robot hút bụi và máy sửa bát. 

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG