Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Countryside/Cities (Urban & Rural Areas) – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Countryside/Cities (Urban & Rural Areas), các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Countryside/Cities (Urban & Rural Areas). Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Without a proper method to manage these inflows and outflows, many cities might face a decline … living standards

2. Living in the countryside should spice things … a bit.

3. Job … who are longing for a well-paid job could find cities a utopia.

4. You can go out to buy stuff at the nearest … store.

5. The association … out to be rather accurate as there is something for everyone in cities.

6. I’ve been to places where I had less access … all the amenities I’m used to having

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. The apparent economic advantages that come with the fame of the city would be overshadowed/overshadow by social instability.

2. Many cities might face a decline in living/live standards as they have to accommodate more than their actual capacity.

3. For instance, job seekers who are longing/yearning for a well-paid job could find cities a utopia/etopia.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. What do you think about living in the countryside?

2. What benefits does it bring when a city becomes famous?

3. Why do many people like living in cities?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. What do you think about living in the countryside?
Having spent most of my life in cities, I’ve grown bored of the way of life here, and so living in the countryside should spice things up a bit. Actually, I’ve been to places where I had less access to all the amenities I’m used to having (back in the city).
At first, it’s sort of hard to get used to not having Wi-Fi connection, or not being able to go out to buy stuff at the nearest supermarket/convenience store. However eventually when things settle down a bit, you’ll learn to appreciate what you’re having and perhaps, discover exotic things you may have missed growing up.
1. Bạn nghĩ gì về cuộc sống ở nông thôn?
Đã dành phần lớn cuộc sống của mình ở các thành phố, tôi đã cảm thấy nhàm chán với lối sống ở đây, và vì vậy cuộc sống ở nông thôn sẽ làm cuộc sống thú vị hơn. Trên thực tế, tôi đã đến những nơi mà tôi ít được tiếp cận với tất cả các tiện nghi mà tôi đã từng có (khi còn ở thành phố).
Lúc đầu, thật khó để làm quen với việc không có kết nối Wi-Fi hoặc không thể ra ngoài mua đồ ở siêu thị / cửa hàng tiện lợi gần nhất. Tuy nhiên, cuối cùng khi mọi thứ lắng xuống một chút, bạn sẽ học được cách trân trọng những gì bạn đang có, và có lẽ khám phá những điều kỳ lạ thú vị mà bạn có thể đã bỏ lỡ khi lớn lên.
2. What benefits does it bring when a city becomes famous?
In this case, it is more of a poisoned chalice than benefits. The apparent economic advantages that come with the fame of the city would be overshadowed by social instability. As cities become more well-known, they attract more people, be it immigrants or tourists. Without a proper method to manage these inflows and outflows, many cities might face a decline in living standards as they have to accommodate more than their actual capacity. This could leave many people without a shelter, and their struggles for a living may mean a rise in crime rate.
2. Có những lợi ích gì khi một thành phố trở nên nổi tiếng?
Trong trường hợp này, nó giống như một liều thuốc độc hơn là lợi ích. Những lợi thế kinh tế rõ ràng đi kèm với sự nổi tiếng của thành phố sẽ bị lấn át bởi sự bất ổn xã hội. Khi các thành phố trở nên nổi tiếng hơn, chúng thu hút nhiều người hơn, có thể là người nhập cư hoặc khách du lịch. Nếu không có một phương pháp thích hợp để quản lý các dòng người vào và ra này, nhiều thành phố có thể phải đối mặt với sự suy giảm mức sống do phải đáp ứng nhiều hơn khả năng thực tế của mình. Điều này có thể khiến nhiều người không có nơi nương tựa, và sự khó khăn kiếm sống của họ có thể đồng nghĩa với việc gia tăng tỷ lệ tội phạm.
3. Why do many people like living in cities?
I think it’s mainly due to the fact that we generally associate urban life with better job opportunities and higher living standards. And in this case, the association turns out to be rather accurate as there is something for everyone in cities. For instance, job seekers who are longing/yearning for a well-paid job could find cities a utopia. With regards to social needs, cities also do a better job than rural areas at addressing these needs. You can find pretty anything you want on sale in the city.
3. Tại sao nhiều người thích sống ở thành phố?
Tôi nghĩ chủ yếu là do chúng ta thường gắn cuộc sống thành thị với cơ hội việc làm tốt hơn và mức sống cao hơn. Và trong trường hợp này, sự liên kết hóa ra khá chính xác vì luôn có một cái gì đó cho tất cả mọi người ở các thành phố. Ví dụ, những người tìm việc đang khao khát / khao khát một công việc được trả lương cao có thể thấy các thành phố là một thiên đường. Về các nhu cầu xã hội, các thành phố cũng làm tốt hơn các khu vực nông thôn trong việc giải quyết các nhu cầu này. Bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì bạn muốn được bày bán trong thành phố.