Từ vựng Speaking – Topic Reading – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Reading, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Reading, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ vào ô trống, dựa vào chữ cái được cho trước.

1. 1. Despite everybody’s praises, I find this book dead b_______.
Câu trả lời của bạn:
2. The plot of this book is quite d_______. I’ve never read anything like this before.
Câu trả lời của bạn:
3. She loves to r______ her favorite book series from her childhood.
Câu trả lời của bạn:
4. They’d rather stay at home, burying themselves in books than do any d________ activities.
Câu trả lời của bạn:
5. We urge you to a______- all necessary measures to guarantee people’s safety.
Câu trả lời của bạn:
6. Many works of art were lost, some of them are i__________ because of their rich history.
Câu trả lời của bạn:
7. Most of her time is o______ with reading comics. She only stands up to take a bath or find something to eat.
Câu trả lời của bạn:
8. They’ll be more i________ to listen if you don’t shout.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Viết lại câu sử dụng từ được cho trước.

1. I had fun at the party yesterday, but now is the time for work. BLAST
Câu trả lời của bạn: I had

2. Surprisingly, paper books are popular these days, but not for their content. RAGE
Câu trả lời của bạn: Surprisingly, paper books

3. It’s hard to give a broad answer for this subject. CATCH
Câu trả lời của bạn: It’s hard to

4. I really want to make some time for the reading club, but unfortunately I can’t. FREE
Câu trả lời của bạn: I really want

5. How does our product stack up against those of our competitors? RELATIVE
Câu trả lời của bạn: How does our

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Do Vietnamese people like to read?
  2. Will paper books be replaced by E-books in the future?
  3. Do people do enough reading?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Do Vietnamese people like to read?Người Việt Nam có thích đọc không?
I don’t mean to give a catch-all answer, but from my observation, we Vietnamese in general don’t read as much as our Western counterparts. Many of us even go as far as to say that reading is dead boring. This is because a large part of Vietnamese are not taught to adopt the habit of reading in our formative years; and therefore, growing up many are just deadbeats who find reading rather tedious.Tôi không có ý đưa ra một câu trả lời đúng hết với mọi người, nhưng theo tôi biết, người Việt Nam chúng tôi nói chung không đọc nhiều như những người phương Tây. Nhiều người trong chúng tôi thậm chí còn nói rằng việc đọc sách chán muốn chết. Điều này là do một bộ phận lớn người Việt Nam không được dạy để áp dụng thói quen đọc trong những năm hình thành tính cách của chúng tôi; và do đó,khi  lớn lên nhiều người chỉ là những người lười, những người cảm thấy việc đọc sách khá tẻ nhạt.
Will paper books be replaced by e-books in the future?Liệu sách giấy sẽ bị thay thế bởi sách điện tử trong tương lai hay không?
While I admit/would say that e-books are all the rage nowadays for the convenience they offer, I still believe paper books are irreplaceable. Firstly, printed books/the hard copy offer readers physical pages that are nice and soft to the touch, so it allows reading to be more pleasurable when stacked up against/relative to staring at the computer screen. Secondly, a great number of readers will still choose printed books over e-books for the sense of ownership that paper books bring. What I mean is that readers can leave their unique mark directly onto the pages with different colors and distinctive symbols, and later on they can always flip back to revisit their own thoughts and handwriting.Mặc dù tôi thừa nhận rằng sách điện tử đang thịnh hành ngày nay vì sự tiện lợi mà chúng mang lại, tôi vẫn tin rằng sách giấy là thứ không thể thay thế được. Thứ nhất, sách in / bản cứng cung cấp cho người đọc những trang sách đẹp và mềm khi chạm vào, vì vậy nó cho phép việc đọc sách trở nên thú vị hơn khi khi so sánh với việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Thứ hai, một số lượng lớn độc giả vẫn sẽ chọn sách in hơn sách điện tử vì cảm giác sở hữu mà sách giấy mang lại. Ý tôi là người đọc có thể để lại dấu ấn độc đáo của họ trực tiếp trên các trang với các màu sắc khác nhau và các ký hiệu đặc biệt, và sau này họ luôn có thể lật lại để xem lại suy nghĩ và nét chữ của chính mình.
Do people do enough reading?Mọi người có đọc đủ sách không?
I don’t think so. Most of us are so occupied with work that freeing up some time for reading is pretty hard, if not impossible. Furthermore, we are generally more inclined to take part in dynamic activities rather than sitting idly to read a book. So, it follows that people would much prefer having a blast at a party to reading a book at home while having a sip of coffee. Consequently, the amount of reading people do is getting less and less.Tôi không nghĩ vậy. Hầu hết chúng ta đều bận rộn với công việc đến mức dành thời gian cho việc đọc là khá khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Hơn nữa, chúng ta thường có xu hướng tham gia vào các hoạt động năng động hơn là ngồi yên để đọc sách. Vì vậy, mọi người sẽ thích vui vẻ trong một bữa tiệc là đọc sách ở nhà trong khi nhâm nhi một tách cà phê. Hệ quả là lượng người đọc ngày càng ít đi.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG