Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Food – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Food, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Food, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Belly fat is built ….. because of too much calorie taken in without being burned off.

2. He …… the gym regularly for the purpose of building up some muscles.

3. A diet that is high in fat and sugar can lead to ……..

4. Eating too much ……. food can harm humans’ health.

5. His financial problems were ………. when he unexpectedly lost his job.

6. Family bonding became …………… in the Lunar New Year.

7. ………… intake of food can increase the amount of fat in blood.

8. Due to eating fast food regularly, she put …..weight in a short period of time.

Bài 2: Tìm định nghĩa của các cụm động từ sau

[wptb id=25665]

1.
2.
3.
4.
5.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What are the foods for special festivals in Vietnam?
  2. What do you think makes a healthy diet?
  3. More and more people are becoming overweight nowadays. What do you think might be the causes of this?
[wptb id=25670]