Từ vựng Speaking – Topic House & Apartment, Countryside & City – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề House & Apartment, Countryside & City, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề House & Apartment, Countryside & City. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ trên bảng vào ô trống:

brew incorporatemooch freeloader occupantunderlying onset 

1. I told him to stop being a ________ and get out and find another job.
Câu trả lời của bạn:
2. This building is still at the _____ of construction and will be opened 2 years laters.
Câu trả lời của bạn:
3. There has to be some ______ reasons for his actions, otherwise it’s just recklessness.
Câu trả lời của bạn:
4. Many hotels will ______ leisure facilities in the form of fitness centres or nightclubs, or both.
Câu trả lời của bạn:
5. They didn’t want to ______ off their parents, so they moved out from a very young age.
Câu trả lời của bạn:
6. The previous _______ have left the house in a terrible mess.
Câu trả lời của bạn:
7. I’ll just let the tea _________ for a minute before I pour it.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Chọn từ đúng trong 2 từ được in đậm.

1. Hoa got so used to working extending / extended hours, she forgot how to relax at home.
Câu trả lời của bạn:
2. I must emphasize / emphasis the fact that they are only children.
Câu trả lời của bạn:
3. The development of artifact / artificial intelligence will be a hallmark of this century.
Câu trả lời của bạn:
4. Whenever we move to a new house, we always cling / stuck to far too many possessions.
Câu trả lời của bạn:
5. Since my grandma can’t read due to her poor eyesight, I usually keep her update / updated on the latest news.
Câu trả lời của bạn:
6. They took the easy way / road out and took all the food.
Câu trả lời của bạn:
7. Technological / Technologic advancement is the source of economic growth in the long run.
Câu trả lời của bạn:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Do young people in your country like to live with their parents or by themselves?
  2. What do you imagine people’s houses will be like in the future?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Do young people in your country like to live with their parents or by themselves?Những người trẻ ở nước bạn thích sống với cha mẹ hay một mình?
Unlike the youth in the Western world, we Vietnamese tend to pick the former option, and there are several underlying reasons for that phenomenon. Firstly, young adults are mostly still at the onset of their career, where they tend to work for extended hours with lower salary relative to their seniors. Therefore, some of them just take the easy way out by becoming freeloaders who mooch off their parents. Secondly, Asian countries like Vietnam often emphasize/ place an emphasis on the relationship between parents and children. And so, living together is considered a very good way to foster this bond, so much so that many children still cling to their parents after having started a family of their own.Không giống như giới trẻ ở phương Tây, người Việt Nam chúng tôi có xu hướng chọn cái đầu tiên, và có một số lý do sâu xa dẫn đến hiện tượng đó. Thứ nhất, những người trẻ tuổi chủ yếu vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, nơi họ có xu hướng làm việc liên miên với mức lương thấp hơn so với những nhân viên cấp cao hơn. Vì vậy, một số người trong số họ chọn phương án dễ nhất bằng cách trở thành những kẻ ăn bám, dựa dẫm cha mẹ của họ. Thứ hai, các nước Châu Á như Việt Nam thường đề cao / đặt nặng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Và vì vậy, sống chung được coi là một cách rất tốt để củng cố mối quan hệ này, đến nỗi nhiều đứa trẻ vẫn bấu víu cha mẹ sau khi đã lập gia đình riêng.
What do you imagine people’s houses will be like in the future?Bạn tưởng tượng ngôi nhà của mọi người sẽ như thế nào trong tương lai?
Given the rate of ongoing technological advancement, I have reasons to believe that modern houses in the future will definitely incorporate artificial intelligence in their designs, a.k.a smart homes. The possibilities are limitless. Apparently, future houses will be able to keep occupants updated on the latest news and weather forecast, while they enjoy a cup of coffee automatically brewed by a timed coffeemaker right after a good night sleep, guaranteed by sleep-inducing waves utilizing sleep cycle sensor.Dựa trên tốc độ của sự tiến bộ khoa học đang diễn ra, tôi có lý do để tin rằng những ngôi nhà hiện đại trong tương lai chắc chắn sẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo trong thiết kế của chúng, hay còn gọi là nhà thông minh. Không có gì là không thể. Theo tôi được biết thì  những ngôi nhà trong tương lai sẽ có thể cập nhật tin tức mới nhất và dự báo thời tiết cho người sống trong nhà, trong khi họ thưởng thức một tách cà phê được pha tự động bởi máy pha cà phê hẹn giờ ngay sau một đêm ngon giấc, được đảm bảo bằng các sóng tạo giấc ngủ sử dụng bộ cảm biến chu kỳ giấc ngủ.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG