Từ vựng Speaking – Smile/ Laugh & Happiness – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Smile/ Laugh & Happiness, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Smile/ Laugh & Happiness. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. And … my observation, those dreamy people have bad times as well when reality kicks in.

2. Not really, only a fool would be on … nine all the time.

3. For many, happiness is not …, for what life probably does best is to screw you over

4. And from my observation, those dreamy people have bad times as well when reality … in.

5. Secondly, it’d be … for happiness to be brief.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. So it wouldn’t be possible unless you were an incredibly gullible/guilty dreamer.

2. They’d lose sight/side of the enjoyments that life has to offer.

3. What’s even more important is that while having enough money can guarantee that you are free to do the things your heart desires/designs.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1: Do you think money can make people happy?

2: Why do some people say happiness never lasts long?

3: Is it possible to be happy during one’s whole life?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1: Do you think money can make people happy?
Partly, and it’d only be the case when those people are not too absorbed in/ obsessed with/fixated on money making that they’d lose sight of the enjoyments that life has to offer. What’s even more important is that while having enough money can guarantee that you are free to do the things your heart desires, this freedom doesn’t necessarily translate into happiness. Instead, the key to happiness lies in how you’d live your life, and money is sort of like a means to that end, not the end itself.
1: Bạn có nghĩ rằng tiền có thể làm cho con người hạnh phúc?
Một phần thôi,  và điều này chỉ đúng  khi những người đó không quá say mê / bị ám ảnh bởi / quá chú trọng vào việc kiếm tiền đến nỗi họ đánh mất đi những thú vị mà cuộc sống mang lại. Điều quan trọng hơn nữa là mặc dù có đủ tiền có thể đảm bảo rằng bạn có thể tự do làm những điều mà trái tim mình mong muốn, nhưng sự tự do này chưa chắc sẽ  chuyển thành hạnh phúc. Thay vào đó, chìa khóa của hạnh phúc nằm ở cách bạn sống cuộc sống của mình và tiền giống như một phương tiện để đạt được mục đích đó, không phải là mục đích.
2: Why do some people say happiness never lasts long?
Because that’s a valid statement in its own way. For many, happiness is not eternal, for what life probably does best is to screw you over, not to please you, at least that’s how it is in my personal experience. Secondly, it’d be sensible for happiness to be brief, as it’d make us value those happy moments more, don’t you think?
2: Tại sao một số người nói hạnh phúc không bao giờ tồn tại lâu?
Bởi vì đó là một tuyên bố đúng đắn theo cách riêng của nó. Đối với nhiều người, hạnh phúc không phải là vĩnh cửu, vì điều mà cuộc sống có lẽ làm tốt nhất là khiến bạn khổ sở chứ không phải để làm hài lòng bạn, ít nhất đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Thứ hai, hạnh phúc ngắn ngủi là điều hợp lý, vì điều đó sẽ khiến chúng ta trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc đó hơn, bạn có nghĩ vậy không?
3: Is it possible to be happy during one’s whole life?
Not really, only a fool would be on cloud nine all the time. So it wouldn’t be possible unless you were an incredibly gullible dreamer, and from my observation, those dreamy people have bad times as well when reality kicks in. Furthermore, I think being happy all the time doesn’t bring any good whatsoever, because what’s the point of feeling happy if you’ve never experienced sadness? Would it even mean anything at all? I guess no.
3: Có thể hạnh phúc trong suốt cuộc đời của một người không?
Không hẳn vậy, chỉ có kẻ ngốc mới luôn luôn vui như ở trên chín tầng mây. Vì vậy, điều đó là không thể trừ khi bạn là một người mơ mộng vô cùng ngây thơ, và theo quan sát của tôi, những người mơ mộng đó cũng có những lúc tồi tệ khi thực tế ập đến. Hơn nữa, tôi nghĩ hạnh phúc mọi lúc không mang lại điều gì tốt đẹp cả, bởi vì bạn cảm thấy hạnh phúc có ích gì nếu bạn chưa từng trải qua nỗi buồn? Nó thậm chí có nghĩa là gì cả? Tôi đoán là không.

phamthuha121002

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG