Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic The Internet/Websites – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề The Internet/Websites, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề COURAGE. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

1. Nowadays, with the development of the Internet, many unsuitable websites can be easily accessible ….. children.

2. It would be wrong to ……..out individuals when so many people contributed.

3 Sometimes, students will hesitate …….. their teachers for help.

4. It …… to my attention that all of the students in her class got high scores.

5. The team is having a rehearsal ….. preparation for the performance next week.

6. She found that making the most appropriate choice can be difficult, so she turned …… her father for advice.

7. I stopped smoking ….. the sake of my health.

8. Doing exercises every day does me a lot of ……. in improving my immune systems.

1. That was a sensational performance and the five goals were the (icing/ice) on the cake.
2. Duolingo is a smart phone-based app which aids (progress/process) tracking through exercises.
3. There’s no quick (repair/fix) for stopping pollution.
4. He was (referred/inferred) to a fitness center when he asked his friends about places to do some work-out.
5. He’s completely (clueless/glueless) about computers.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe a useful website that you often visit

You should say:

What the contents of this website are

How you first found this website

How often you go to visit this website

And explain how this website helps you

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a useful website that you often visit
You should say:
What the contents of this website are
How you first found this website
How often you go to visit this website
And explain how this website helps you
Miêu tả một trang web hữu ích mà bạn thường dùng
Bạn nên nói:
Nội dung của trang web đó là gì
Lần đầu bạn thấy trang web này như thế nào
Bạn thường ghé thăm trang web với tần suất như thế nào
Và giải thích trang web này giúp bạn như thế nào. 
Thanks to the emergence and wide coverage of the Internet, tons of websites are easily accessible to Internet users like me these days. To single out the most useful one, however, I wouldn’t hesitate to go for tailieuielts.vn, which presents a huge source of reliable materials for IELTS learners.This website first came to my attention when I was in preparation for the IELTS test, for which finding a trustworthy source for self-study was a must. Clueless as I was, I had to turn to my IELTS high-achiever friends for advice and was referred to tailieuielts.vn, a website launched by a group of IELTS experts.I have to say that this website has done me a lot of good in IELTS learning. Unlike many other commercialized websites or IELTS groups that offer quick fixes and work mainly as marketing channels, tailieuielts.vn is a non-profit one providing learners with methodical study approaches and multiple truly useful tips. Also, like the icing on the cake, it offers online mock tests for the sake of/to aid self-assessment and progress tracking. As such, it is easy to understand why this website gets so many glowing testimonials from IELTS learners.Nhờ sự xuất hiện và phủ sóng rộng rãi của Internet, ngày nay hàng ngàn trang web có thể dễ dàng truy cập được đối với những người dùng Internet như tôi. Tuy nhiên, để chọn ra một tài liệu hữu ích nhất, tôi sẽ không ngần ngại chọn tailieuielts.vn, nơi giới thiệu một nguồn tài liệu đáng tin cậy khổng lồ cho người học IELTS.Trang web này gây được sự chú ý của tôi khi tôi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, khi việc tìm kiếm một nguồn đáng tin cậy để tự học là điều bắt buộc. Vì không biết gì, tôi phải nhờ đến những người bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS để xin lời khuyên và được gợi ý đến tailieuielts.vn, một trang web do một nhóm các chuyên gia IELTS đưa ra.Tôi phải nói rằng trang web này đã giúp tôi rất nhiều trong việc học IELTS. Không giống như nhiều trang web thương mại hóa khác hoặc các nhóm IELTS cung cấp các phương pháp ăn xổi và hoạt động chủ yếu như một kênh tiếp thị, tailieuielts.vn là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp cho người học phương pháp học bài bản và nhiều mẹo thực sự hữu ích. Ngoài ra, như một điểm cộng, nó cung cấp các bài kiểm tra thử trực tuyến nhằm mục đích / hỗ trợ tự đánh giá và theo dõi sự tiến bộ. Như vậy, thật dễ hiểu tại sao trang web này lại nhận được rất nhiều lời nhận xét có cánh từ những người học IELTS.