Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Traditional Products – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Traditional Products, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề TRADITIONAL PRODUCTS. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. In the US, winter wheat is …….. in the early summer.

2. No computer can ………. a human brain for complexity.

3. While in Washington, D.C., we visited a number of …………. monuments.

4. The statue was erected as a …………. to those who died in the war

5. The lecturer …………. his point with a diagram on the blackboard.

6. We want to ………….. the character of the town while improving the facilities.

7. The man’s ……….. was being kept secret while he was helping police with their enquiries.

8. The teacher told him to stop stirring …………. trouble.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. Every (individual/individuality) has rights which must never be taken away.
2. His long experience at the United Nations makes him (dispensable/indispensable) to the talks
3. Prosperity goes hand (in/by) hand with investment.
4. She works for the UN, translating from English (onto/into) French.
5. The dance was based on a Hindu (legend/legendary)

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

1. What are different types of traditional products?

2. How important are traditions and cultural relics?

3. Do you think it is important to maintain traditional festivals?

4. Name some youth culture values that you know.

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. What are different types of traditional products?1. Kể tên các loại sản phẩm truyền thống khác nhau?
Being an agricultural country, Vietnam has long been known for various types of traditional agrarian products such as rice, coffee, pepper and the like. Among these, I would say that rice is the most typical traditional product in Vietnam – sometimes known as a ‘rice country’. Thanks to favorable weather patterns, rice is grown across our country and can be harvested during several seasons per year. Another product that rivals rice in production and popularity is coffee, with millions of tons of coffee exported overseas every year.Là một nước nông nghiệp, Việt Nam từ lâu đã được biết đến với các loại nông sản truyền thống như gạo, cà phê, hồ tiêu và các loại tương tự. Trong số này, tôi muốn nói rằng gạo là sản phẩm truyền thống đặc trưng nhất của Việt Nam – đôi khi được biết đến với cái tên “đất nước của lúa gạo”. Nhờ thời tiết thuận lợi, lúa được trồng trên khắp nước tôi và có thể thu hoạch nhiều vụ trong năm. Một sản phẩm khác cạnh tranh với gạo về sản lượng và mức độ phổ biến là cà phê, với hàng triệu tấn cà phê được xuất khẩu ra nước ngoài mỗi năm.
2. How important are traditions and cultural relics?2. Truyền thống và các di vật văn hóa quan trọng như thế nào?
It is generally accepted that traditions and cultural heritages have long been an indispensable part of a society as it says a lot about the development of a civilization, culture and even legacy that is passed down from one generation to another. To illustrate, several historical sites, including ancient castles, monuments, and memorials in Vietnam, can help to educate the young about how our ancestors fought bravely against foreign invaders in the past. More importantly, preservation of traditions also helps to strengthen the bond among the citizens of a nation by encouraging them to follow similar norms such as visiting temples or pagodas on occasions.Người ta thường thừa nhận rằng truyền thống và di sản văn hóa từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của một xã hội vì nó nói lên rất nhiều điều về sự phát triển của một nền văn minh, văn hóa và thậm chí là di sản được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để minh họa, một số di tích lịch sử, bao gồm lâu đài cổ, tượng đàiđài tưởng niệm ở Việt Nam, có thể giúp giáo dục những người trẻ về cách tổ tiên chúng ta đã chiến đấu anh dũng chống lại giặc ngoại xâm trong quá khứ như thế nào. Quan trọng hơn, việc bảo tồn các truyền thống cũng giúp tăng cường sự gắn bó giữa các công dân của một quốc gia bằng cách khuyến khích họ tuân theo các quy tắc tương tự như đi thăm đền, chùa vào các dịp lễ.
3. Do you think it is important to maintain traditional festivals?3. Theo bạn, việc duy trì các lễ hội truyền thống có quan trọng không?
I would definitely agree that preserving traditional festivals is closely associatedwith the identity of a country, and therefore it is of vital importance. Festivals go hand in hand with a country’s culture and it allows people the chance to celebrate these events together, which can stir up national pride and later translate into a strong sense of national identity. To take an example, the Hung King Temple festival that takes place every year raises awareness among the young about famous legends associated as well as its origin.Tôi chắc chắn đồng ý rằng việc bảo tồn các lễ hội truyền thống gắn liền với bản sắc của một quốc gia, và do đó nó có tầm quan trọng sống còn. Các lễ hội đi đôi với văn hóa của một quốc gia và nó cho phép mọi người có cơ hội cùng nhau ăn mừng chào đón những sự kiện này, điều này có thể khơi dậy lòng tự hào dân tộc và sau này chuyển thành ý thức mạnh mẽ về bản sắc dân tộc. Lấy ví dụ, lễ hội Đền Hùng diễn ra hàng năm đã nâng cao nhận thức của người dân trẻ về những truyền thuyết nổi tiếng gắn liền cũng như nguồn gốc của nó.
4. Name some youth culture values that you know.4. Kể tên một số giá trị văn hóa của giới trẻ ngày nay mà bạn biết.
Young people nowadays have highly distinctive set of values, be it their styles,interests, behaviors or beliefs. The most striking differences lie in the young’s concept of fashion and attitude towards academic education. Fashion-wise, adolescents are more likely to customize their clothes or dye their hair, which indicate a strong sense of individuality. At the same time, a good academic performance seems less desirable than it was, evidenced by a growing number of college and high-school dropouts. The main explanation, I guess, is that being a straight A student doesn’t guarantee one a good job or a hefty paycheck anymore.Giới trẻ ngày nay có những giá trị rất riêng biệt, có thể là phong cách của họ, sở thích, hành vi hoặc niềm tin. Sự khác biệt rõ rệt nhất nằm ở quan niệm về thời trang và thái độ của giới trẻ đối với giáo dục học thuật. Về mặt thời trang, thanh thiếu niên có xu hướng tùy chỉnh quần áo hoặc nhuộm tóc nhiều hơn, điều này cho thấy ý thức cá nhân mạnh mẽ. Đồng thời, kết quả học tập tốt dường như ít được khao khát hơn trước, bằng chứng là ngày càng có nhiều học sinh bỏ học đại học và trung học. Tôi đoán, lời giải thích chính là việc trở thành một sinh viên toàn điểm A không còn đảm bảo cho người ta một công việc tốt hay một khoản lương hậu hĩnh nữa.