Từ vựng Speaking – Topic Speeches – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Speeches, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Speeches, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn từ đúng trong ngoặc để điền vào ô trống.

1. She __________ (moved/pushed) the crowd only with her words.
Câu trả lời của bạn:
2. Let’s get some music to _________ (stir/ beat) up the mood, shall we?
Câu trả lời của bạn:
3. To ________ (enrich/ enhance) the children’s knowledge, she decided to buy as many books as she can.
Câu trả lời của bạn:
4. On the presentor______ (end/ finish) , I think he should tone his voice down a bit.
Câu trả lời của bạn:
5. I want to choose a film that _________ (excites/ exciting) me, not any random ones.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Viết lại câu dựa vào từ cho sẵn.

1. I want to kindle a passion for reading in all of you. ignite
Câu trả lời của bạn: I want to

2. I’m sorry my attention span is really short. Can you repeat it? span
Câu trả lời của bạn: I’m sorry I have

3. A sneaky way to do this is putting some glue on it. trick
Câu trả lời của bạn: The

4. I know you want to rake it in, but this is illegal! lap
Câu trả lời của bạn: I know you want to live

5. In her perspective, he was in the wrong. end
Câu trả lời của bạn: On

6. You shouldn’t read the slides at your talk. It bores people. talk
Câu trả lời của bạn: You shouldn’t have

7. I was attracted by the cake through the glass wall. drawn
Câu trả lời của bạn: I was

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What are the benefits of public speaking?
  2. What kinds of speeches are interesting?
  3. Is listening to speeches good for children?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
What are the benefits of public speaking?Lợi ích của việc nói trước đám đông là gì?
On the speaker’s end, I think public speaking could help with spreading their thoughts and beliefs to others in a much quicker way, and if they do it right, they could literally move the crowd by words. On the listener’s end, however, I believe public speaking provides them with a chance to be exposed to new ideas, ones that may have never crossed their mind, and thus enrich their knowledge. If, however, the speech turns out to be crappy, that could at least provide them with a target to throw rotten stuff at.Về phía người nói, tôi nghĩ việc nói trước đám đông có thể giúp truyền bá suy nghĩ và niềm tin của họ cho người khác nhanh hơn và nếu họ làm đúng, họ có thể làm đám đông xúc động bằng ngôn từ theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, về phía người nghe, tôi tin rằng việc nói chuyện trước công chúng cho họ được tiếp xúc với những ý tưởng mới, những ý tưởng mà họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến và do đó làm giàu thêm kiến thức của họ. Tuy nhiên, nếu bài phát biểu không ra gì, thì điều đó ít nhất có thể cung cấp cho họ một mục tiêu để ném đá chê bai.
What kinds of speeches are interesting?Những loại bài phát biểu nào là thú vị?
It depends on the taste of the crowd I think. Personally I’m interested in scientific talks, while others could be more drawn to the self-help type of speeches, especially if they’re made by rich and successful people, perhaps because these folks would want to rake it in/live in the lap of luxury one day. That aside, I believe in general, the key to an interesting speech lies in how the content is delivered to people, meaning it should not be a boring, slide-reading talk, but rather a story that would stir up excitement in its audience.Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào thị hiếu của đám đông. Cá nhân tôi quan tâm đến các bài nói về khoa học, trong khi những người khác có thể bị thu hút nhiều hơn bởi loại bài hoàn thiện bản thân, đặc biệt nếu chúng được thực hiện bởi những người giàu có và thành công, có lẽ vì những người này muốn kiếm bộn tiền / sống trong sự xa xỉ một ngày nào đó. Nói chung, tôi tin rằng chìa khóa của một bài phát biểu thú vị nằm ở cách truyền tải nội dung đến mọi người, nghĩa là nó không phải là một bài nói chuyện nhàm chán, được đọc từ slide ra, mà là một câu chuyện khuấy động sự phấn khích trong lòng khán giả.
Is listening to speeches good for children?Việc nghe các bài phát biểu có tốt cho trẻ em không?
That’s a given. Although children typically have short attention spans, which is equivalent to that of blockbuster movie goers these days, it’s not impossible to engage them in a speech. The trick is to choose a topic that excites/intrigues them. I’d recommend taking children to science talks targeted at younger audiences, as they might provide the answers to some of the questions that have been bugging parents and children alike like ‘why are leaves green?’, or ‘why is the sky blue?’. It’d help enrich children’s knowledge about the world and ignite in them a love for learning, which will certainly prove useful later on in their development.Tất nhiên rồi. Mặc dù trẻ em thường có khả năng tập trung ngắn, tương đương với những người xem phim bom tấn ngày nay, nhưng không phải là không thể thu hút chúng vào một bài phát biểu. Bí quyết là chọn một chủ đề kích thích / hấp dẫn chúng. Tôi khuyên bạn nên đưa trẻ đến các buổi nói chuyện về khoa học nhắm vào khán giả nhỏ tuổi, vì họ có thể cung cấp câu trả lời cho một số câu hỏi đang làm phiền lòng các bậc cha mẹ và trẻ em như ‘tại sao lá cây lại xanh?’, Hoặc ‘tại sao bầu trời lại có màu xanh? ‘. Nó sẽ giúp làm giàu thêm kiến thức của trẻ em về thế giới và khơi dậy trong chúng niềm yêu thích học tập, điều này chắc chắn sẽ hữu ích trong quá trình phát triển của chúng sau này.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG