Từ vựng Speaking – Topic Animals – Part 2

Các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu một số từ vựng trong chủ đề Animals nhé!

A. Từ vựng

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Animals, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. Bài tập

Sau khi đã học thêm từ vựng, các bạn hãy luyện tập với các bài tập sau đây nha.

Bài 1: Sắp xếp lại từ và điền vào ô trống.

1. As a kitten foster, I have to buy flea almost daily. EDCAITNMIO

2. The trade in exotic birds is barbarous and . ANNMIUEH

3. The park is the largest wildlife in the US. TCAYASRNU

4. Cows were to provide us with milk. TSMDODAITEEC

5. Sadly their wild is now suffering destruction for the hotel and tourist industries. TBATHIA

6. It’s an enormous money if you want a rare tarantula as a pet. MIOMNTCMTE

7. It’s advised that pets should be to prevent unwanted pregnancies. UNEDETRE

Bài 2: Chọn từ đúng trong 2 từ đã cho.

1. As a child, I dreamt of a life with my own house and as many furry/fairy friends as possible.

2. Tigers are free/freely-living beings and shouldn’t be sold as pets.

3. Looking at my chubby cats, I like to think that they are contented/content with their life.

4. Do you think dogs are satisfied, living the capture/captive life of a pet?

5. Before buying a python, you should go in/into it with your eyes open.

6. Did you bring him to the vets/vet? Is he ok?

7. I feel bad for this animals, but it is beyond/behind me to do anything.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Ứng dụng vào Speaking

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng vào trả lời câu hỏi sau đây:

1. Do you think keeping pets is costly?

2. Should wild animals be kept as pets? Why?

3. What do you think is the most famous zoo in Vietnam?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Do you think keeping pets is costly?

Bạn có nghĩ rằng nuôi thú cưng là tốn kém?

Yes, owning a pet is a huge money commitment. It may only cost as little as next to nothing to take a pet home, but the real problem is the ongoing cost afterwards. There are expected expenses such as food, litter, toys, neuter, and vaccinations, and it’s hard to anticipate how quickly your bills at the vets can add up. It may be teeth removing this month, flea medication the next, and a wound treatment the month after next. That’s not to mention major illnesses or emergencies. When we think we may lose our furry friends, many of us would spare no expense to get them back in good shape. I’m not saying that having pets is a poor financial decision, but we’d better go into it with our eyes wide open and set aside a decent budget for it.

Có chứ, sở hữu một con vật cưng là một nghĩa vụ tiền bạc rất lớn. Có thể chỉ tốn ít tiền hoặc hầu như là không để đưa một con vật cưng về nhà, nhưng vấn đề thực sự là chi phí thường xuyên sau đó. Dự kiến sẽ có các khoản chi phí như thức ăn, cát vệ sinh, đồ chơi, triệt sản và tiêm chủng, và thật khó để lường trước các hóa đơn của bạn tại phòng khám thú y có thể tăng nhanh như thế nào. Có thể là nhổ răng vào tháng này, bôi thuốc trị bọ chét vào tháng sau và điều trị vết thương vào tháng sau nữa. Đó là chưa kể đến các bệnh nặng hoặc trường hợp khẩn cấp. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể mất đi những người bạn động vật của mình, nhiều người trong chúng ta sẽ không tiếc chi phí để chúng hồi phục lại. Tôi không nói rằng nuôi thú cưng là một quyết định kém về tài chính, nhưng tốt hơn chúng ta nên bắt đầu việc này khi đã nghiên cứu kỹdành ra một khoản ngân sách kha khá cho nó.

Should wild animals be kept as pets? Why?

Động vật hoang dã có nên được giữ lại làm thú cưng hay không? Tại sao?

The way I see it, it is inappropriate and inhumane to force a wild animal to live the captive life of a pet. Wild animals belong in the wild as they have evolved over millions of years as independent, free-living beings. A right home for them is one where their nutritional, psychological, and social needs can be fully met, and it is beyond us to provide such a home. To make matters worse, wild animals would lose their survival skills during their domesticated life.

Theo ý kiến của tôi, việc ép buộc động vật hoang dã để sống một cuộc đời bị nuôi nhốt như thú cưng là không thích đáng và vô nhân đạo. Động vật hoang dã thuộc về tự nhiên khi chúng đã tiến hóa qua hàng triệu năm như một sinh vật độc lập, tự do. Một ngôi nhà phù hợp cho chúng là một ngôi nhà mà ở đó các nhu cầu về dinh dưỡng, tâm lý và xã hội của chúng có thể được đáp ứng đầy đủ, và việc cung cấp một ngôi nhà như vậy là điều chúng ta không có đủ khả năng để làm. Tệ hơn nữa, động vật hoang dã sẽ mất đi các kỹ năng sinh tồn trong cuộc đời đã bị thuần hóa của chúng.

What do you think is the most famous zoo in Vietnam?

Bạn nghĩ nơi đâu là vườn thú nổi tiếng nhất Việt Nam?

Well, among a lot of zoos in my country, the one in Dam Sen Amusement Park in Saigon is easily the most well-known. A great thing about it is its extensive collection of wild animals, ranging from large charismatic creatures such as tigers and elephants to less visible and familiar ones like lizards. But what truly amazes me is that their places look nothing like cages, but more like a sanctuary where they can roam freely. The zoo also does a marvelous job replicating the wild habitat of its animals, so all of them look really happy and content with their life. That’s part of what makes millions of visitors flock to the zoo every year.

Chà, trong số rất nhiều vườn thú ở đất nước tôi, vườn thú ở Công viên giải trí Đầm Sen ở Sài Gòn chắc chắn được biết đến nhiều nhất. Một điều tuyệt vời về nó là bộ sưu tập động vật hoang dã phong phú, từ những sinh vật to lớn như hổ và voi đến những loài ít dễ thấy và ít quen thuộc hơn như thằn lằn. Nhưng điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là nơi ở của chúng trông không hề giống như những cái lồng, mà giống như một khu bảo tồn, nơi chúng có thể đi lang thang tự do. Vườn thú cũng làm rất tốt công việc tái tạo môi trường sống hoang dã của các loài động vật, vì vậy tất cả chúng trông thực sự hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình. Đó là một phần lý do khiến hàng triệu du khách đổ xô đến sở thú mỗi năm.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG