Từ vựng Speaking – Topic Art – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Art, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề CLOTHES. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Be patient, if you ….. your eyes a little longer, you can see the beauty hidden under his painting.

2. I got ….. how to operate a coffee shop when I attended a workshop about business.

3. She came ……. some old photographs in a drawer.

4. Many people believe that the Mona Lisa is not simply a painting but it …. lots of mysteries.

5. His weird action at school …. my attention.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau.

1. At first glance/glimpse, he was just nothing more than a book worm with thick glasses.
2. This book has been widely claimed/acclaimed as a modern classic.
3. Art critics/criticism share a number of different opinions about his artwork.
4. A lot of newspapers and magazines write critical articles about the painting Mona Lisa. In other words, it is a painting that’s worth/took a thousand words.
5. My art teacher was covering/talking the subject of Picasso’s paintings.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Describe a painting or a work of art

Describe a painting or a work of art

You should say:

When you first saw this work of art

Where you saw it

What it looked like

Explain your feelings about this work of art when you saw it

Miêu tả một bức tranh hoặc một tác phẩm nghệ thuật

Bạn nên nói:

Bạn lần đầu thấy tác phẩm đó khi nào

Bạn thấy nó ở đâu

Nó trông như thế nào

Giải thích cảm xúc của bạn về tác phẩm đó khi bạn thấy nó

The most memorable piece of artwork that I have come across would probably be the Mona Lisa, which was painted by the internationally-renowned Italian artist, Leonardo da Vinci. This masterpiece was acclaimed as the most recognized and most visited artwork in the history of art.

Tác phẩm nghệ thuật đáng nhớ nhất mà tôi tiếp xúc có lẽ là bức Mona Lisa, được vẽ bởi họa sĩ người Ý nổi tiếng thế giới, Leonardo da Vinci. Kiệt tác này được ca ngợi là tác phẩm nghệ thuật được nhiều người biết đến và đến xem nhiều nhất trong lịch sử nghệ thuật.

I first got to know this painting when I was  in primary school: my art teacher was covering the subject of da Vinci’s paintings when he/she claimed that the Mona Lisa would be the most prominent work of da Vinci.

Lần đầu tiên tôi có cơ hội biết đến bức tranh này khi tôi còn học tiểu học: giáo viên dạy mỹ thuật của tôi đang nói về chủ đề các bức tranh của da Vinci khi ông ấy / cô ấy tuyên bố rằng Mona Lisa sẽ là tác phẩm nổi bật nhất của da Vinci.

At first glance, it was just nothing more than a boring portrait of a woman. But then, as I lingered my eyes a little longer, there was something special that captured my attention. It was none other than Mona Lisa’s charming smile, which is not only the most beautiful feature on her face but also embodies lots of mysteries.

Thoạt nhìn,chỉ là một bức chân dung nhàm chán của một người phụ nữ. Nhưng sau đó, khi tôi nán lại nhìn kỹ hơn, có một điều gì đó đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Đó không phải thứ gì khác mà chính là nụ cười quyến rũ của nàng Mona Lisa, đây không chỉ là nét đẹp nhất trên khuôn mặt nàng mà còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn.

Some people said that her smile would look different from different angles, causing famous art critics across the globe to have different interpretations. In other words/to put it another way, it is a painting that’s worth a thousand words and has been put into the center of much debate. For these reasons, I personally think the Mona Lisa is truly an impressive painting – without it the world just wouldn’t be the same.

Một số ý kiến ​​cho rằng, nụ cười của cô trông sẽ khác ở nhiều góc độ khác nhau, khiến các nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng trên toàn cầu có những cách lý giải khác nhau. Nói cách khác, đây là một bức tranh nói lên nhiều điều là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận. Vì những lý do này, cá nhân tôi nghĩ Mona Lisa thực sự là một bức tranh ấn tượng - nếu không có nó, thế giới sẽ khác đi.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG