Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Swimming/ Water Sports – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Swimming/ Water Sports, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Swimming/ Water Sports. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. The multiple relationships between technology and composer and performer are dynamic and of paramount … to each party.

2. Regular exercises is absolutely necessary as it will … your body in shape.

3. The slums and shanty towns stand in stark … to the multi-storey towers and the glamour of Bollywood.

4. Do you have any recommendations that could keep me _______ with daily news?

5. I’m not very good at golf – I only took it … recently.

6. Growing up in such a small, secluded town, I constantly had a … for romance and adventure.

7. At the age of three, most children are already cognitively … following basic instructions.

8. The caller said a small child was left … in a vehicle parked at the Aldi’s on Tiedeman Road.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. He had survived a (near-death/nearly-death) experience occasioned by a draft scandal and an admission of infidelity.
2. Both anecdotal accounts from the participants and (ampirical/empirical) evidence indicate that the tests used were not easy.
3. Are you looking for a greater sense of (fulfillment/fulfilled) and satisfaction in your work?
4. Alternative schools are more (flexibility/flexible) in their organization and administration, which allows for more variety in educational programs.
5. Her life was about to enter its next (phrase/phase) of the nightmare.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Is it important to learn swimming?

What’s the difference between swimming in the pool and swimming in the sea?

At what age should we start to learn how to swim?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1: Is it important to learn swimming?

From my perspective, learning swimming is of paramount importance. Not only is it a survival skill, but it is also a great leisure activity. Knowing how to swim has saved thousands of people from near-death experience, especially in seaside and riverside residential areas. At the same time, empirical evidence has shown that swimming is a great way to train our muscles and keep your body in shape. Thus, I’d highly recommend that children be taught how to swim at an early age, probably in the form of compulsory PE in elementary school.
1: Học bơi có quan trọng không?

Theo quan điểm của tôi, học bơi vô cùng quan trọng. Không chỉ là kỹ năng sinh tồn mà nó còn là một hoạt động giải trí tuyệt vời. Việc biết bơi đã cứu hàng nghìn người thoát chết, đặc biệt là ở các khu dân cư ven biển, ven sông. Đồng thời, các bằng chứng thực nghiệm đã chỉ ra rằng bơi lội là một cách tuyệt vời để rèn luyện cơ bắpgiữ cơ thể cân đối. Vì vậy, tôi đặc biệt khuyến khích trẻ em nên được dạy bơi ngay từ khi còn nhỏ, có thể là bằng hình thức giáo dục thể chất bắt buộc ở trường tiểu học.
2: What’s the difference between swimming in the pool and swimming in the sea?


To me, honestly I don’t see any stark contrast between those two. However, I guess for some people, the sea brings about a great sense of being close to nature, a fulfillment/feeling which swimming pools fail to produce. For some others still, the reason they prefer the sea maybe because the inherent saltwater is much healthier than chlorinated water in swimming pools. Chlorine, a common water cleanser in pools, can impair/damage our skin over sustained exposure by inducing extreme dryness in our skin texture.
2: Sự khác biệt giữa bơi trong hồ bơi và bơi ở biển là gì?

Đối với tôi, thành thật mà nói, tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt rõ ràng nào giữa hai việc đó. Tuy nhiên, tôi đoán đối với một số người, biển mang lại một cảm giác tuyệt vời khi được gần gũi với thiên nhiên, một cảm giác hài lòng thỏa mãn / cảm giác mà các bể bơi không có được. Đối với một số người khác, lý do họ thích biển hơn có lẽ vì nước mặn tự nhiên tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với nước clo trong bể bơi. Clo, một chất tẩy rửa phổ biến ở các hồ bơi, có thể làm hỏng / tổn thương da của chúng ta khi tiếp xúc quá lâu bằng cách gây khô trên bề mặt da cực kỳ nghiêm trọng.
3: At what age should we start to learn how to swim?

I believe that we all should take up swimming at a young age. Swimming lessons, which demand a certain degree/level of flexibility, typically suit young children as they are generally more flexible than adults. Another reason is that young children are in the phase where they have a thirst for new knowledge and skill (so learning in this phase would work best for them). That said/having said that, the lessons should not start too early, ideally not earlier than three years of age. This is when most are already cognitively capable of following basic instructions. Under such recommended age, there is a significant risk of accidental drowning if the child is left unattended.
3: Chúng ta nên bắt đầu học bơi ở độ tuổi nào?


Tôi tin rằng tất cả chúng ta nên bắt đầu học bơi khi còn trẻ. Các bài học bơi đòi hỏi một mức độ linh hoạt nhất định, thường phù hợp với trẻ nhỏ vì chúng thường linh hoạt hơn người lớn. Một lý do khác là trẻ nhỏ đang trong giai đoạn ham học hỏi kiến ​​thức và kỹ năng mới (vì vậy việc học trong giai đoạn này sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho chúng). Tuy vậy, các bài học không nên bắt đầu từ quá sớm, tốt nhất là không sớm hơn ba tuổi. Đây là thời điểm hầu hết trẻ đã có khả năng nhận thức để làm theo các hướng dẫn cơ bản. Dưới độ tuổi được khuyến nghị như vậy, sẽ có nguy cơ cao bị tai nạn chết đuối nếu đứa trẻ không có người để ý.