Từ vựng Speaking – Topic Puzzle – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Puzzle, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Puzzle, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A, B hoặc C để hoàn thành câu

1. His lengthy speeches always …………… me to death.

2. She was free to indulge …………… a little romantic daydreaming.

3. Women tend to …………… their success to external causes such as luck.

4. Young people today …………… casual clothes.

5. I often take my …………… off my work by reading a newing novel.

6. It took me the longest time to figure …………… how to open the windows.

Bài 2: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc.

1. Prisoners have been placed on to prevent further violence at the jail. (LOCK)
2. Experts talking about the coronavirus pandemic call for social , self-quarantine and flattening the curve. (DISTANCE)
3. How do I keep my mind and keep it from getting unnecessary thoughts? (PREOCCUPY)
4. Go outside for a walk. Sunlight is a great mood (LIFT)
5. Friendship is an ingredient in the making of a healthful, rewarding life. (ESSENCE)
6. The relationship between bilingualism and development is an important problem in which psychologists are concerned. (COGNITION)
7. Learning a new language can be a experience. (FRUSTRATE)

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. How do you keep in touch with friends?
  2. Do you like texting?
  3. Have you ever received a confusing text?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

What games are popular in your country?

Loại trò chơi nào phổ biến ở đất nước của bạn?

The associated lockdown and social distancing mean we are expected to stay indoors, which would bore us to death if we couldn’t find something to keep our minds occupied. Computer games can provide a way out of that. A famous role-playing video game called GTA, for example, allows players to take on a character of an ordinary citizen and indulge in a virtual world where they act out their own stories in whatever fashion they want, which is a quite fun way to kill time.

Lệnh phong tỏa kết hợp với giãn cách xã hội đồng nghĩa với việc chúng ta phải ở nhà, điều mà khiến chúng ta vô cùng nhàm chán nếu không thể tìm được thứ gì đó làm cho tâm trí bận rộn. Trò chơi điện tử có thể cung cấp một lối thoát cho hoàn cảnh này. Ví dụ như trò chơi nhập vai nổi tiếng tên là GTA cho phép người chơi nhập vai vào một nhân vật là một công dân bình thường và chìm đắm vào thế giới ảo, nơi mà họ có thể tự dựng lên những câu chuyện riêng của mình theo bất cứ cách nào họ muốn, đó là một cách khá thú vị để giết thời gian.

How do people learn to play games in your country?

Người ở đất nước bạn chơi trò chơi như thế nào?

It varies from one person to another. Some like to figure out everything on their own while others prefer learning from experienced players who have beat the game before. I personally lean towards the latter since it is a much less frustrating way to play a new game. On top of that, I don’t know if it’s just me, but I find having someone to guide and play the game with is way more fun than trying to beat the game on my own.

Điều này tùy thuộc vào từng người. Một số người thích tự khám phá mọi thứ, trong khi những người khác thích học hỏi từ những người chơi có kinh nghiệm đã từng chinh phục được trò chơi. Cá nhân tôi nghiêng về cách thứ hai hơn vì nó đỡ bực bội hơn là tự chơi một trò chơi mới. Hơn nữa, tôi không biết là chỉ có mỗi tôi hay không, nhưng tôi thấy có ai đó để hướng dẫn và chơi trò chơi cùng là một cách thú vị và vui hơn so với việc cố gắng chinh phục trò chơi một mình.

Do you think it's important for people to play games?

Bạn có nghĩ là việc chơi trò chơi quan trọng đối với con người không?

Definitely yes, it doesn’t matter what age we are, games play such an important part in our lives. For one, they can be an instant mood lifter! Imagine you’re having a bad day when nothing goes right, it is then perhaps a good way to take your mind off it by playing a game or two. For young children, game playing is even more essential, as many studies have attributed cognitive development to solving problems in a game.

Chắc chắn là có, vì dù ở độ tuổi nào đi nữa, trò chơi đóng vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta. Đầu tiên thì chúng có thể là một thứ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn ngay tức thì! Hãy tưởng tượng bạn đang có một ngày tồi tệ khi không có gì thuận lợi, một cách tốt để khiến bạn ngừng suy nghĩ về nó là chơi một hoặc hai trò chơi. Đối với trẻ nhỏ, chơi trò chơi thậm chí còn quan trọng hơn, vì nhiều nghiên cứu cho rằng giải quyết các vấn đề trong một trò chơi giúp phát triển nhận thức.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG