Từ vựng Speaking – Topic Marriage – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Marriage, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Marriage, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn từ đúng trong những từ được in đậm.

1. Many choose delay / delayed marriages to pursue their career.
2. After having my own paychecks / payments, my voice now has more weight in family matters.
3. Parents can express a preference for / to the school their child attends.
4. Some will have a clear career path / way, others will just be seeking education.
5. Marriage, ideally, is a lifelong / lifely commitment.
6. Although I have a two-parent / parents family, I can understand how hard it is for single parents to raise their children.
7. Spouses need to have a sense / since of responsibility to their significant others.

Bài 2: Sửa lại lỗi sai trong câu.

1. Housewives are now arriving the labor force with a surprisingly increased number. =>
2. She thinks marriage could raid her of her time, so she is postponing it as long as she can. =>
3. As a career-orienting woman, Dung would rather sleep at her office than stay home with kids. =>
4. This location is quite famous with unmarry couples. =>
5. Both parents could present their children with their own life experience. =>
6. Married instability is unavoidable, especially with long-term marriages. =>
7. Do you think cohabit before marriage is necessary? =>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What do you think is the role of marriage?
  2. How different is the attitude towards marriage of people in the past and people today?
  3. Are there any advantages for delayed marriage?
  4. Do women prefer to be single or be married?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

What do you think is the role of marriage?

Bạn nghĩ vai trò của hôn nhân là gì?

Marriage between a man and a woman is the foundation for a healthy family, the cornerstone of a well-functioning society. Moreover, marriage provides children with ideal opportunities to be raised in a two-parent family. As a matter of fact, these children might turn out to be happier, more financially secure and live longer. Finally, marriage is a lifelong commitment, which might activate people’s sense of responsibility to a certain extent.

Hôn nhân giữa nam và nữ là nền tảng của một gia đình lành mạnh, là nền tảng của một xã hội vận hành tốt. Hơn nữa, hôn nhân cung cấp cho trẻ em những cơ hội lý tưởng để được nuôi lớn trong một gia đình có cha và mẹ. Trên thực tế, những đứa trẻ này có thể trở nên hạnh phúc hơn, bảo đảm hơn về tài chính và sống lâu hơn. Cuối cùng, hôn nhân là sự gắn bó trọn đời, có thể khiến mọi người có tinh thần trách nhiệm ở một mức độ nhất định.

How different is the attitude towards marriage of people in the past and people today?

Thái độ đối với hôn nhân của người xưa và người ngày nay khác nhau như thế nào?

There is a noticeable difference between people in the past and people today regarding their attitudes towards marriage, especially in terms of cohabitation before marriage. This experimental phase used to be unacceptable and was called “living in sin”, but it is no longer frowned upon. People have learned to embrace the fact that the number of unmarried couples living together is on the increase.

Có một sự khác biệt đáng kể giữa người xưa và người nay về thái độ của họ đối với hôn nhân, đặc biệt là về phương diện sống thử trước hôn nhân. Giai đoạn thử nghiệm này từng là điều không thể chấp nhận được và được gọi là "sống trong tội lỗi", nhưng nó không còn bị chê bai nữa. Mọi người đã học cách chấp nhận thực tế là số lượng các cặp vợ chồng chưa kết hôn sống với nhau đang gia tăng.

Are there any advantages for delayed marriage?

Kết hôn muộn có thuận lợi gì không?

Actually, there are definite advantages of delayed marriage. First, delayed marriage allows women a chance to pursue a higher education. In fact, getting married while trying to obtain any sort of degree will present a nuisance to most women, as the two activities together would rob these women of all of their time. Second, the possibility of divorce might be decreased thanks to delayed marriage. Dirvorce is often the result of marital instability, which has been linked to early marriages. Young couples are usually ill-prepared for marriage and tend to have financial difficulties, and the problem would be compounded if they have children early.

Trên thực tế, có những lợi ích hiển nhiên của việc trì hoãn hôn nhân. Thứ nhất, kết hôn muộn tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội theo đuổi học vấn cao hơn. Trên thực tế, kết hôn trong khi cố gắng lấy được bất kỳ bằng cấp nào sẽ gây phiền toái cho hầu hết phụ nữ, vì hai hoạt động cùng nhau sẽ tước đi tất cả thời gian của những người phụ nữ này. Thứ hai, khả năng ly hôn có thể giảm do kết hôn muộn. Ly hôn thường là kết quả của sự bất ổn trong hôn nhân, điều có liên quan đến hôn nhân sớm. Các cặp vợ chồng trẻ thường chưa chuẩn bị kĩ cho hôn nhân và có xu hướng gặp khó khăn về tài chính, và vấn đề sẽ phức tạp hơn nếu họ có con sớm.

Do women prefer to be single or be married?

Phụ nữ thích độc thân hay kết hôn?

Well, actually it depends. Some women express/have a preference for being single so that they can focus on their career path. Nowadays, a lot of traditional obstacles to female employment have been removed over the years. As a result, women have increasingly entered the labor force and have discovered the benefits of having their own paychecks. However, other women who are not as career-oriented have an inclination to enter into a marriage.They tend to settle down and start a family earlier by comparison.

Chà, thực ra là tùy thôi. Một số phụ nữ bày tỏ / có sự ưa chuộng đối với sự độc thân để họ có thể tập trung vào con đường sự nghiệp của mình. Ngày nay, rất nhiều trở ngại truyền thống đối với việc sử dụng lao động nữ đã được xóa bỏ trong những năm qua. Do đó, phụ nữ ngày càng tham gia vào lực lượng lao động và khám phá ra những lợi ích của việc có nguồn thu nhập của riêng mình. Tuy nhiên, những phụ nữ khác không có xu hướng tập trung vào sự nghiệp lại có xu hướng kết hôn. Họ có xu hướng ổn định và lập gia đình sớm hơn.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG