Từ vựng Speaking – Topic Family Life & Generation Gap – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Family Life & Generation Gap, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Family Life & Generation Gap, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ trên bảng vào ô trống:

sticksupervisionnormsaddeningsolitaryrapport

1. __________ from teachers are necessary to improve children’s focus on studying.
Câu trả lời của bạn:
2. It’s the ______ to wait for the elderly to eat first.
Câu trả lời của bạn:
3. She left them to starve, which was truly _________.
Câu trả lời của bạn:
4. We are a family. We have to _______ together.
Câu trả lời của bạn:
5. I like to live in _______. I don’t want to have people around me.
Câu trả lời của bạn:
6. He’s trying to build _______ with others, but I don’t think he’s succeeding.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Chọn từ đúng trong 2 từ được in đậm.

1. On the upside/ downside , he still had to go there alone, which was frightening.
Câu trả lời của bạn:
2. My intermediate/ extended family tends to throw parties at restaurants, in order to fit all 13 of us.
Câu trả lời của bạn:
3. I have no good/ ill will against you. I just don’t like how you make your cake.
Câu trả lời của bạn:
4. Given/ Taken a choice, I’d have a nuclear family to have a simpler life.
Câu trả lời của bạn:
5. To lead a(n) independent/ independently life, you have to have a career first.
Câu trả lời của bạn:
6. Many severe colds undermined/ enhance the old man’s health.
Câu trả lời của bạn:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What do you think about the normal Vietnamese family life?
  2. What are the advantages and disadvantages of living in an extended family?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
What do you think about the normal Vietnamese family life?Bạn nghĩ gì về cuộc sống bình thường của gia đình Việt Nam?
I can’t really say what constitutes the norm for family life here in Vietnam, but if there’s one trait that Vietnamese families share, it would be that we tend to stick together for a very long time. Parents would take good care of their offspring, often preferring to stay with them even after they are well into adulthood. I don’t fancy this trait of our culture to be honest, and I believe that there are many who share my view, especially the ones from my generation onwards. Given a choice, I’d prefer to lead an independent life as I believe having too much support, or sometimes, supervision from parents would undermine/ compromise children’s ability to live independently.Tôi thực sự không thể nói điều gì tạo nên tiêu chuẩn cho cuộc sống gia đình ở Việt Nam, nhưng nếu có một đặc điểm nào đó mà các gia đình Việt Nam có chung, thì đó là chúng tôi sống cùng và hỗ trợ lẫn nhau rất lâu. Cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con cái của họ, thường thích ở với chúng ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Thành thật mà nói, tôi không thích đặc điểm này trong văn hóa của chúng tôi, và tôi tin rằng có nhiều người có cùng quan điểm với tôi, đặc biệt là những người từ thế hệ của tôi trở đi. Nếu được chọn, tôi muốn có một cuộc sống độc lập vì tôi tin rằng có quá nhiều sự hỗ trợ hoặc đôi khi, sự giám sát của cha mẹ sẽ làm suy yếu khả năng sống độc lập của trẻ.
What are the advantages and disadvantages of living in an extended family?Những thuận lợi và khó khăn của việc sống trong một đại gia đình là gì?
As I was a part of an extended family, I’d say it does come with certain benefits. To me, being born in a large family meant having more cousins, thus, more people to play with as a child. By comparison, a friend of mine, a single child living with his immediate family, wouldn’t be as fortunate as he was more solitary. The benefits are not self-evident until we both grow up, at which point I turn out to be much more sociable than he is and would fare much better in situations that require building rapport. On the downside, living under the same roof means that every member of an extended family has to share the same limited resources, and it is this scarcity that could incite ill will over time. I’ve seen families in which members do not hesitate to harm each other for their own gain, which is truly saddening I must say.Vì tôi là một thành viên của một đại gia đình, tôi muốn nói rằng điều đó đi kèm với một số lợi ích nhất định. Đối với tôi, sinh ra trong một gia đình lớn đồng nghĩa với việc có nhiều anh chị em họ hơn, do đó, có nhiều người để chơi cùng khi còn nhỏ. Để so sánh, một người bạn của tôi, là con một sống với gia đình nhỏ của anh ấy, sẽ không may mắn bằng vì anh ấy chỉ có một mình. Những lợi ích không thể hiện rõ ràng cho đến khi cả hai chúng tôi lớn lên, tại thời điểm đó, tôi hóa ra là người hòa đồng hơn nhiều so với anh ấy và tốt hơn nhiều trong những tình huống cần xây dựng mối quan hệ. Mặt khác, việc sống chung dưới một mái nhà có nghĩa là mọi thành viên trong một đại gia đình đều phải chia sẻ những nguồn lực hạn chế như nhau, và chính sự khan hiếm này có thể kích động ác ý theo thời gian. Tôi đã từng chứng kiến những gia đình mà các thành viên không ngần ngại làm hại lẫn nhau vì lợi ích riêng của họ, điều này thực sự khiến tôi rất buồn.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG