Từ vựng Speaking – Topic Plants – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Plants, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Children and Memory, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ vào ô trống, dựa vào từ được cho trước trong hộp.

grantedinquisitive mogulintangible common greenery end

1. This statue isn’t just a magnificent sight to see, but it also has many values.
2. Twenty cats jumping and running around is quite a sight in my apartment complex.
3. You shouldn’t take his words for . I’ve learnt a lot from him.
4. The football captain was the of the school.
5. She wanted to add some on her balcony, but her husband had other things in mind.
6. I’d have asked more questions, but I didn’t want to seem too .
7. Her succulent met its because of her excessive watering.

Bài 2: Chọn đáp án A,B và C

1. She was really strict when it came to _________ clothing.

2. New York was a ________ jungle, with no greenery in sight.

3. She moves back to her hometown to get _________ to nature.

4. This pen was made with really _______ material. My grandpa had been using it since childhood and now it belongs to me.

5. _______ and breezes are nowhere to be found in the desert.

6. I was looking at the house yesterday, and it needs some kind of _________ to make it more presentable.

7. The work had been done with __________ attention to detail.

8. The _________ gardens are a special feature of this property.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

Describe an important plant in your country

You should say:

  • What the plant is
  • How you know it
  • Why it is important

And explain how much you like the plant.

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe an important plant in your country

You should say:

What the plant is
How you know it
Why it is important
And explain how much you like the plant.

Mô tả một loài cây quan trọng ở đất nước của bạn

Bạn nên nói:

Loài cây đó là gì
Làm thế nào bạn biết nó
Tại sao nó lại quan trọng
Và giải thích bạn thích loài cây đó như thế nào.

As a native Vietnamese who is interested in botany, I’ve seen many species of plants in my life but to single out the most significant one, then I would definitely go for the rice plant, one of the most important plants in my country.

Là một người Việt bản xứ quan tâm đến thực vật học, tôi đã nhìn thấy nhiều loài cây trong cuộc sống của mình nhưng để chọn ra loài có ý nghĩa nhất thì tôi chắc chắn sẽ chọn cây lúa, một trong những loài cây quan trọng nhất ở đất nước tôi.

I first got to know this plant when I was in primary school. My biology teacher was covering the subject of crops when he/she taught us that/pointed out that it was none other than the rice plant which plays the most vital role in Vietnam.

Lần đầu tiên tôi biết đến loài cây này khi học cấp 1. Giáo viên dạy môn sinh học của tôi đang nói về chủ đề cây trồng khi thầy / cô ấy dạy chúng tôi rằng / chỉ ra rằng chính cây lúa là loài cây đóng vai trò quan trọng nhất ở Việt Nam.

There exist two principal causes for the importance of rice plants in my country. The first reason is that it produces rice, a staple food for most Vietnamese people, which is high in/rich in carbohydrates and suits our appetite. Secondly, agricultural products like rice are what we focus and pride ourselves on in the international market. In fact, Vietnam is the second most productive country in rice production and our rice has been exported all over the world, which generates a lot of return for our country.

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến tầm quan trọng của cây lúa ở nước tôi. Lý do đầu tiên là nó sản xuất ra gạo, một loại lương thực chính của hầu hết người Việt Nam, có hàm lượng cao / giàu carbohydrate và hợp với khẩu vị của chúng tôi. Thứ hai, các sản phẩm nông nghiệp như gạo là những gì chúng tôi tập trung và tự hào trên thị trường quốc tế. Trên thực tế, Việt Nam là nước sản xuất lúa gạo đứng thứ hai thế giới và gạo của chúng tôi đã được xuất khẩu ra khắp thế giới, điều này mang lại rất nhiều lợi nhuận cho đất nước chúng tôi.

Whenever the plant crosses my mind, it gives me a pleasant nostalgic feeling. As we Vietnamese are internationally-renowned for the long-standing rice civilization, rice plant has become a symbol of our country.

Bất cứ khi nào loài cây đó xuất hiện trong đầu tôi, nó mang lại cho tôi một cảm giác hoài cổ dễ chịu. Vì người Việt Nam chúng tôi nổi tiếng thế giới với nền văn minh lúa nước lâu đời, cây gạo đã trở thành biểu tượng của đất nước chúng tôi.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG