Từ vựng Speaking – Topic Nature/Nurture & Intelligence – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Nature/Nurture & Intelligence, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Nature/Nurture & Intelligence, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn A, B hoặc C.

1. She’s _________ with intelligence as well as beauty.

2. After a very proper __________ he chose to lead the Bohemian life of an artist.

3. He left it all behind and led a _____________ life with a successful career.

4. Lan _______ an influence on all of her children. You can see it just with their clothing choices.

5. People have their own __________ upbringing style and I agree with that to an extent.

6. Satisfying my parents’ ____________ has become too tiring to me.

7. Which do you believe has the strongest influence on how children develop – nature or _________?

8. His colleagues say he showed outstanding and ___________ courage.

9. Three people in the family ________ from alcoholism.

Bài 2: Sửa lại lỗi sai trong câu.

. There are numerous options for teachers to promote students’ intellect growth.
=>
2. Every child deserves to receiving proper upbringing.
=>
3. I may not have any unborn special talent, but I am willing to practice.
=>
4. Many choose to exploit their talents by joining all kinds of clubs.
=>
5. Being abused to relentless studying develops a fear of learning in children.
=>
6. Because of our parents’ divorce, we were torn apart from a young age.
=>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Do you think smart kids are happy?
  2. What can schools do for students’ intellectual development?
  3. Is nature or nurture more important for children’s development?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Do you think smart kids are happy?

Bạn có nghĩ rằng những đứa trẻ thông minh là hạnh phúc?

In my opinion, there would be two main scenarios happening to gifted children. If one is endowed with inborn special talents, one may stand a higher chance of leading a phenomenal life, with numerous opportunities to challenge new things and achieve success in many fields like science, art, and the likes. But that is only viable if the child receives proper upbringing from their parents, for if these gifted children are abused with intense/ rigorous training to satisfy their parents’ expectations, they might suffer from stress or depression which makes their life so miserable.

Theo tôi, sẽ có hai viễn cảnh chính xảy ra với những đứa trẻ có năng khiếu. Nếu được phú cho những tài năng đặc biệt bẩm sinh, người đó có thể có cơ hội cao hơn để sống một cuộc sống không tầm thường, với nhiều cơ hội để thử thách những điều mới và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật và những lĩnh vực tương tự. Nhưng điều đó chỉ khả thi nếu đứa trẻ được nhận sự nuôi dạy phù hợp từ cha mẹ chúng, nếu những đứa trẻ có năng khiếu này bị lạm dụng với sự huấn luyện nghiêm ngặt/ khắt khe để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, chúng có thể bị căng thẳng hoặc trầm cảm khiến cuộc sống của chúng trở nên tồi tệ.

What can schools do for students’ intellectual development?

Trường học có thể làm gì cho sự phát triển trí tuệ của học sinh?

It is fair to say that schools can exert an influence on promoting students’ intellectual growth, and therefore, should keep in mind a few important principles. The first key is to provide a supportive school environment, which focuses on the development of individuals, so that they can easily explore their exclusive talents. For example, for students majoring in science, arts, or sports, some degree of personalization should be introduced to promote students with differing abilities.

Có thể nói rằng trường học có thể tạo ảnh hưởng đến việc tác động tốt đến khả năng nhận thức của học sinh, và do đó, cần ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng. Chìa khóa đầu tiên là cung cấp một môi trường luôn có sự ủng hộ, tập trung vào sự phát triển của các cá nhân, để họ có thể dễ dàng khám phá tài năng của mình. Ví dụ, đối với sinh viên chuyên ngành khoa học, nghệ thuật hoặc thể thao, một số mức độ cá nhân hóa nên được đưa vào để thúc đẩy sinh viên có các khả năng khác nhau.

Is nature or nurture more important for children’s development?

Thiên nhiên hay nuôi dưỡng quan trọng hơn đối với sự phát triển của trẻ em?

To be honest, I think that both nature and nurture are equally involved in the development of a child. For example, if identical twins are reared apart, they may still share the same appearance and develop similar personality traits as they both inherit the same genes from their parents. On the other hand, parental upbringing style, or nurture, also contributes significantly to the development of a child, especially in terms of providing orientations for their children so that they can grow up to become exemplary students.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng cả cái tự nhiên và quá trình nuôi dưỡng đều tham gia bình đẳng vào sự phát triển của một đứa trẻ. Ví dụ, nếu các cặp song sinh giống hệt nhau được tách ra nuôi dạy, chúng vẫn có thể có ngoại hình giống nhau và phát triển các đặc điểm tính cách giống nhau vì cả hai đều thừa hưởng các gen giống nhau từ cha mẹ của chúng. Mặt khác, cách dạy dỗ của cha mẹ cũng góp phần đáng kể vào sự phát triển của trẻ, đặc biệt là trong việc định hướng cho con cái để chúng lớn lên trở thành những học sinh gương mẫu.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG