Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Help/A helpful person & Charity – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Help/A helpful person & Charity, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Help/A helpful person & Charity. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Parents should involve their kids in different real-life situations, such as asking them to pitch … cooking or other household chores.

2. We should … in compromises to their siblings’ needs or let the siblings have his or her way.

3. It is expected of parents to show their children the importance of … others first

4. To foster children’s sense of helpfulness, parents should first become their primary role …

5. Let them learn how to help other people by cultivating a … of responsibility

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. At home, parents should set different examples of helping one another so that children can follow suit/suite.

2. This should be a joint effort/effect between schools and families.

3. And this is totally out of consideration, I’d never expect people to return the favor/flavor.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. Do you like helping others?

2. In your view, should children be taught to help others?

3. What can parents do to cultivate children’s quality of helping people?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. Do you like helping others?
Of course I do. I love the feeling of being helpful to others. When my friends, for instance, show the slightest hint that they need a hand/turn to me for help, I am willing to reach out to them instantly without the slightest hesitation. And this is totally out of consideration, I’d never expect people to return the favor. I really think that helping others should be the result of goodwill rather than quid pro quo.
1. Bạn có thích giúp đỡ người khác không?
Tất nhiên tôi có Tôi thích cảm giác được giúp đỡ người khác. Chẳng hạn, khi bạn bè của tôi gợi ý nhẹ rằng họ cần giúp đỡ / nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẵn sàng giúp họ ngay lập tức mà không hề do dự một chút nào. Và điều này hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm, tôi không bao giờ mong đợi mọi người sẽ trả ơn. Tôi thực sự nghĩ rằng việc giúp đỡ người khác nên là kết quả của thiện chí chứ không phải là việc có đi có lại.
2. In your view, should children be taught to help others?
The answer (to this question) would be a big yes. To nurture children’s sense of helpfulness/community, early education should be provided. This should be a joint effort between schools and families. At school, children could be encouraged to take part in teamwork, which would involve these children in collaborating and looking out for each other when necessary. At home, parents should set different examples of helping one another so that children can follow suit.
2. Theo bạn, trẻ em có nên được dạy để giúp đỡ người khác không?
Chắc chắn là có rồi. Để nuôi dưỡng ý thức giúp đỡ / ý thức cộng đồng của trẻ em, nên cung cấp chương trình giáo dục sớm. Đây là nỗ lực chung giữa nhà trường và gia đình. Ở trường, trẻ em có thể được khuyến khích tham gia làm việc theo nhóm, điều này sẽ khiến những trẻ em này hợp tác quan tâm đến nhau khi cần thiết. Ở nhà, cha mẹ nên nêu gương giúp đỡ lẫn nhau để trẻ noi theo.
3. What can parents do to cultivate children’s quality of helping people?
To foster children’s sense of helpfulness, parents should first become their primary role model. To do this, it is expected of parents to show their children the importance of putting others first, like giving in/making compromises to their siblings’ needs or letting the siblings have his or her way. Also, parents should involve their kids in different real-life situations, such as asking them to pitch in in cooking or other household chores. This is to let them learn how to help other people by developing/cultivating a sense of responsibility.
3. Cha mẹ có thể làm gì để trau dồi phẩm chất giúp đỡ mọi người của trẻ?
Để thúc đẩy cảm giác giúp đỡ của trẻ, trước tiên cha mẹ nên trở thành hình mẫu chính của trẻ. Để làm được điều này, cha mẹ mong muốn cho con cái thấy tầm quan trọng của việc đặt người khác lên hàng đầu, như nhượng bộ / thỏa hiệp với nhu cầu của anh chị em hoặc để anh chị em làm điều họ muốn. Ngoài ra, cha mẹ nên cho trẻ tham gia vào các tình huống thực tế khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu trẻ tham gia nấu ăn hoặc các công việc gia đình khác. Điều này là để cho chúng học cách giúp đỡ người khác bằng cách phát triển / trau dồi tinh thần trách nhiệm.