Từ vựng Speaking – Topic Business – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Business, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Business, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ đúng vào câu dựa vào chữ cái được cho trước.

1. Mrs. Hoa has retired so she currently lives on her p and her savings.
2. The company was sued for exploiting c l.
3. The p of so much income filled him with determination.
4. Lien has great w balance. No wonder she is never stressed.
5. Her company granted their employees more f to choose where to work.
6. The number of jobs has increased immensely in the d labor market.
7. Failing to complete the work constitutes a b of the employment contract.
8. She was the sole b of her father’s will.

Bài 2: Chọn từ đúng trong những từ được in đậm.

1. His career growth / grown is truly admirable. He came from the gutter and is now standing with the greats.
2. She is so rich, that all her monetary / money donations are never under nine digits.
3. If you want that rule to be approved, it has to go through the company’s set / board of directors.
4. You have to take this job if you want to move up your career stair / ladder.
5. Start-ups have been generating / generated jobs for fresh graduates.
6. Apple can hardly be equal / matched by smaller brands.
7. She is now a high-ranking execution / executive having worked her way up through the company.
8. Cost-cutting / snapping is this company’s specialty, so be careful in working with them.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What are the benefits of working for a big company?
  2. How do big companies benefit the public?
  3. What are the differences between big companies and small companies?
  4. Should big companies be punished more seriously if they break the law?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

What are the benefits of working for a big company?

Lợi ích của việc làm việc cho một công ty lớn là gì?

It’s a given that giant companies can provide their employees with various opportunities for career growth and income prospects that can hardly be matched by smaller counterparts. In addition, big corporations can offer their employees a sizeable benefit package, ranging from pensions, childcare, corporate discounts to private health care for high-ranking executives. But most importantly, it’s about the well-funded training programs of many large companies, which is synonymous with a lot of room for employee’s personal growth.

Khó có thể phủ nhận rằng các công ty khổng lồ có thể cung cấp cho nhân viên của họ nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và triển vọng thu nhập hơn hẳn các công ty nhỏ hơn. Ngoài ra, các tập đoàn lớn có thể cung cấp cho nhân viên của mình một gói phúc lợi đáng kể, từ lương hưu, dịch vụ chăm nom trẻ nhỏ, ưu đãi dành cho nhân viên cho đến gói chăm sóc sức khỏe tư nhân cho các chuyên viên giữ chức vụ cao. Nhưng quan trọng nhất, đó là về các chương trình đào tạo được tài trợ nhiều của nhiều công ty lớn, điều này đồng nghĩa với việc có nhiều chỗ cho sự phát triển cá nhân của nhân viên.

How do big companies benefit the public?

Làm thế nào để các công ty lớn mang lại lợi ích cho công chúng?

As far as I know, big companies can do a great deal that is in the public interest. One of them is that large businesses generate a large number of jobs for the domestic labor market, and extremely large multinational businesses create various positions in foreign countries as well. Another common way to do good to the public is making a monetary donation to charitable funds. This kind of help is very easy to offer and allows the beneficiary to spend the money in a way that is most suited to their needs.

Theo như tôi biết, các công ty lớn có thể làm được nhiều việc có lợi cho công chúng. Một trong số đó là việc các doanh nghiệp lớn tạo ra một lượng lớn việc làm cho thị trường lao động trong nước, và các doanh nghiệp đa quốc gia cực kỳ lớn cũng tạo ra nhiều vị trí công việc khác nhau ở nước ngoài. Một cách phổ biến khác để mang lại lợi ích cho công chúng là quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện. Loại trợ giúp này rất dễ tạo ra và cho phép người nhận chi tiêu số tiền theo cách phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

What are the differences between big companies and small companies?

Sự khác biệt giữa công ty lớn và công ty nhỏ là gì?

Compared to big companies, small businesses are typically less regulated, and thus their employees tend to enjoy more of a work-life balance as well as flexibility in working hours. Knowing that they can’t provide the same benefits as a large corporation does, these companies will do everything in their power to improve their working conditions, often by granting more freedom/autonomy in such a fashion. On the other hand, working for large companies means there are almost always more opportunities for an individual to move up his career ladder.

So với các công ty lớn, các doanh nghiệp nhỏ thường ít bị quản lý hơn, và do đó nhân viên của họ có xu hướng được hưởng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như sự linh hoạt trong giờ làm việc. Biết rằng họ không thể cung cấp những lợi ích tương tự như một tập đoàn lớn, các công ty này sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cải thiện điều kiện làm việc của họ, thường bằng cách trao nhiều quyền tự chủ hơn theo cách như vậy. Mặt khác, làm việc cho các công ty lớn có nghĩa là hầu như luôn có nhiều cơ hội hơn cho một cá nhân để thăng tiến trong sự nghiệp.

Should big companies be punished more seriously if they break the law?

Các công ty lớn có nên bị trừng phạt nặng hơn nếu họ vi phạm pháp luật?

From my perspective, it would be a definite yes to this question. To remain competitive, big enterprises that are in pursuit of cost-cutting tricks are likely to pull some shady deals that violate the laws, as in the case of child labor, and these violations/ breaches could cause lasting impacts to the community if not properly contained. To deter this self-serving corporate behavior, laws should be put in place to ensure that cost-cutting does not lead to law offenses, or else the offenders could be subject to unlimited fines or, (in the) worst-case scenario, imprisonment of the company's board of directors.

Từ quan điểm của tôi, câu trả lời chắc chắn là có. Để duy trì tính cạnh tranh, các doanh nghiệp lớn đang theo đuổi các mánh lời cắt giảm chi phí có khả năng sẽ thực hiện một số giao dịch mờ ám vi phạm pháp luật, như trong trường hợp lao động trẻ em, và những vi phạm này có thể gây ra tác động lâu dài cho cộng đồng nếu không được kiểm soát một cách phù hợp. Để ngăn chặn hành vi tư lợi của doanh nghiệp, luật pháp cần được thi hành để đảm bảo rằng việc cắt giảm chi phí không dẫn đến vi phạm pháp luật, nếu không, người vi phạm có thể phải trả một khoản tiền phạt không giới hạn hoặc, trong trường hợp xấu nhất là ban giám đốc công ty bị phạt tù.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG