Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic (Well-Paid) Jobs & Incomes – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề (Well-Paid) Jobs & Incomes, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề (Well-Paid) Jobs & Incomes, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ vào ô trống, dựa vào từ được cho trước trong hộp.

estate insatiable better sustainableharbor promotiondistaste 

1. Don’t ______ unkind thoughts and live harmoniously.
Câu trả lời của bạn:
2. Obviously we’re _______ off now we’re both working high-paying jobs.
Câu trả lời của bạn:
3. He professed a _______ for everything related to money.
Câu trả lời của bạn:
4. This might be his only opportunity for __________ .
Câu trả lời của bạn:
5. As a busy real _______ broker, he hardly has anytime for his family.
Câu trả lời của bạn:
6. Like so many politicians, he had an ________ appetite for power.
Câu trả lời của bạn:
7. Try to buy wood that you know has come from a __________ source.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Chọn từ đúng để điền vào ô trống.

1. This job with a surprisingly _________ earning is like a dream come true to me.

2. He was __________ from jobs to jobs, hoping to find somewhere he could thrive.

3. My _____ of earning is quite unpredictable these days due to COVID.

4. Our family’s financial ________ wasn’t in good shape when I was young.

5. Good _________is one of the most desirable factors to consider in a job.

6. Sometimes I feel like I was ______ in a rut, with nowhere to go.

7. She kept ________ me with new information about the case.

8. You have to ________ your network if you want to have choices in relationships.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What kinds of jobs are well-paid in your country?
  2. Do people who have different levels of income feel happy about how much they earn?
  3. Do you think it is good to change your job frequently?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
What kinds of jobs are well-paid in your country?Những loại công việc nào được trả lương cao ở quốc gia của bạn?
I figure that there are tons of jobs that are high-paying these days in Vietnam. Such jobs as real estate brokers and medical practitioners have traditionally come with good compensation, and this hasn’t changed much. There is, however, one recently emerged job that caught my attention, that is being a Uber/Grab driver. It’s fascinating to see that just by transporting a person from one place to another, a Grab taxi driver could get a reasonable, if not very rewarding, earning. That said, I doubt this flow of earning would be sustainable as the competition will become fiercer once more people opt to do this job.Tôi nghĩ rằng hiện nay có rất nhiều công việc được trả lương cao ở Việt Nam. Những công việc như môi giới bất động sản bác sĩ theo truyền thống thường đi kèm với lương thưởng tốt và điều này không thay đổi nhiều từ trước đến giờ. Tuy nhiên, có một công việc mới nổi gần đây khiến tôi chú ý, đó là tài xế Uber / Grab. Thật thú vị khi thấy rằng chỉ bằng cách chở một người từ nơi này đến nơi khác, một tài xế taxi Grab có thể kiếm được một mức thu nhập thỏa đáng, nếu không muốn nói là rất xứng đáng. Mặc dù vậy, tôi nghi ngờ dòng thu nhập này sẽ bền vững vì sự cạnh tranh sẽ trở nên gay gắt hơn khi có nhiều người chọn làm công việc này.
Do people who have different levels of income feel happy about how much they earn?Những người có mức thu nhập khác nhau có cảm thấy hạnh phúc về số tiền họ kiếm được không?
It depends on how these people view their financial status really. Above all, I think, as humans, we naturally harbor an insatiable desire for wealth, constantly craving for more, so it’s understandable that poorer people would want to get rich, and the rich would want to become even richer. So in a sense, I don’t think most people are happy with what they’re earning. However, there are different factors that come into play here. I’ve seen some middle-class people being satisfied with their income. When asked, they responded that at the very least, they are better off than many others who earn only a fraction of their salary. So, at the end of the day, it’s just a matter of who we choose to compare ourselves with, wealthier or less well-off individuals, the latter one would give us more pleasure in what we’ve got.Nó phụ thuộc vào cách những người này nhìn nhận tình trạng tài chính của họ thực sự như thế nào. Trên tất cả, tôi nghĩ, là con người, chúng ta tự nhiên nung nấu ham muốn không thể thỏa mãn đối với sự giàu có, không ngừng khao khát nhiều hơn, vì vậy việc  những người nghèo hơn sẽ muốn trở nên giàu có và việc những người giàu sẽ muốn trở nên giàu hơn nữa là cũng có thể hiểu được. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, tôi không nghĩ rằng hầu hết mọi người hài lòng với những gì họ kiếm được. Tuy nhiên, có những yếu tố khác nhau có vai trò ở đây. Tôi đã thấy một số người thuộc tầng lớp trung lưu hài lòng với thu nhập của họ. Khi được hỏi, họ trả lời rằng ít nhất, họ cũng khá hơn nhiều người khác, những người chỉ kiếm được một phần tiền lương của họ. Vì vậy, cuối cùng thì vấn đề chỉ là chúng ta chọn ai để so sánh mình với, những người giàu có hơn hay ít khá giả hơn, người sau sẽ mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui hơn với những gì chúng ta có được.
Do you think it is good to change your job frequently?Bạn có nghĩ rằng việc thay đổi công việc thường xuyên là tốt không?
If you value experience and have a distaste for boredom, then changing jobs would be rewarding as that’d keep stimulating/bombarding your brain with new things. You could also expand your network if you keep trying your hands at different fields. Being committed to one job, on the other hand, may offer stability and occasional opportunities for climbing the career ladder/ opportunity for promotion; but on the downside, you’d feel like being stuck in a rut if you don’t find love in the job you’re committed to. So, when all is said and done, whether job hopping is good or not all boils down to the type of person you are.Nếu bạn coi trọng trải nghiệm và không thích sự buồn chán, thì việc thay đổi công việc sẽ rất hữu ích vì điều đó sẽ tiếp tục kích thích não bộ của bạn với những điều mới. Bạn cũng có thể mở rộng các mối quan hệ của mình nếu bạn tiếp tục thử sức ở các lĩnh vực khác nhau. Mặt khác, cam kết với một công việc có thể mang lại sự ổn định và đôi khi có cơ hội thăng tiến; nhưng về mặt tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy bế tắc nếu bạn không tìm thấy niềm yêu thích với công việc mà bạn đã toàn tâm cho nó. Vì vậy, sau khi cân nhắc mọi khía cạnh, việc thay đổi công việc liên miên có tốt hay không đều phụ thuộc vào loại người của bạn.