Từ vựng Speaking – Conversations – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Conversations, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Conversations, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài tập 1: Điền từ trong bảng vào ô trống thích hợp.

1. He was by her beautiful songs and fell deeply in love.
2. Hang is a shopaholic. She is easily pretty yet expensive items.
3. I have no problem . I love to talk, especially to make new friends.
4. The children were so . They even cried when I tried to leave, then they gave 5. me a bunch of sweets.
5. I would like to have a to give me a deeper look into life’s aspects.
6. If nothing changes, that professor will come to our class and give us his famous lecture.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng A, B, C.

1. James is an _______ individual. He is always surrounded by a lot of people and he isn’t afraid to speak his mind.

2. I had a/an _________ exchange with Gary this morning. It was surprisingly casual. We barely knew each other.

3. It is hard to find a _______ interest when talking to a foreigner because of our cultural differences.

4. He was a/an ________ singer in the 80s. People believed that he would be a big star someday. Now he only writes songs for other famous singers.

5. I usually ________ up when talking to other people, even when I’ve known them quite well.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What are the drawbacks of communicating through the phone?
  2. Should children use mobile phones?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

What is the most interesting conversation you’ve ever had?

Đâu là cuộc đối thoại thú vị nhất mà bạn từng có?

I have had the privilege to have deep and thought-provoking conversations with amazing individuals. But the standout was the talk I had with a local critically-acclaimed pastry chef in Singapore. To someone who is so intrigued and invested in the world of cooking like myself, it was a godsend opportunity. We first had a pleasant exchange about the cultural aspects of food and the impacts that it has on communities, wherein I got the chance to share about the local food scene where I live. But perhaps the highlight of the conversation was the part where he shared his experience as an up-and-coming talent and his journey in the culinary arts, with which I was completely entranced. Our conversations ended with him giving me some valuable advice. It remains as one of the most insightful exchange that I have ever had

Tôi đã có vinh dự được trò chuyện một cách sâu sắc và thú vị với những cá nhân tuyệt vời. Nhưng nổi bật là cuộc nói chuyện tôi đã có với một đầu bếp bánh ngọt có danh tiếng ở Singapore. Đối với một người rất tò mò và quan tâm tới thế giới nấu ăn như tôi, đó đúng là một cơ hội trời cho. Đầu tiên chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thân mật về các khía cạnh văn hóa của thực phẩm và tác động của nó đối với các cộng đồng, nhờ đó tôi có cơ hội chia sẻ về ẩm thực địa phương nơi tôi sống. Nhưng có lẽ điểm nổi bật của cuộc trò chuyện là phần anh ấy chia sẻ kinh nghiệm của mình với tư cách là một tài năng có triển vọng và điều mà tôi hoàn toàn bị thu hút là hành trình của anh ấy trong ẩm thực. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc với việc anh ấy cho tôi một số lời khuyên quý giá. Nó vẫn là một trong những cuộc trao đổi có ý nghĩa nhất mà tôi từng có

In your opinion, what makes a person interesting to talk to?

Theo bạn, điều gì khiến một người thú vị khi nói chuyện?

From my personal viewpoint, people are more drawn to those with a welcoming personality. These often have a genuine and endearing vibe about them, and find it easy to create a comforting and positive atmosphere where conversations can easily start. Another aspect to a person’s charm is when they talk about something they are deeply passionate about. The sparks in their eyes are enticing and can effortlessly capture the attention of listeners. Finally an important yet often underrated characteristic is being a good listener, without which conversations can be one-sided and dull.

Theo quan điểm cá nhân của tôi, mọi người dễ bị thu hút bởi những người có tính cách thân thiện. Những người này thường có cảm giác chân thành và dễ mến về họ, đồng thời dễ dàng tạo ra một bầu không khí thoải mái và tích cực nơi các cuộc trò chuyện có thể dễ dàng bắt đầu. Một khía cạnh khác tạo nên sức hấp dẫn của một người là khi họ nói về điều gì đó mà họ vô cùng say mê. Ánh sáng trong mắt của họ rất thú vị và có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người nghe. Cuối cùng, một đặc điểm quan trọng nhưng thường bị đánh giá thấp là trở thành một người biết lắng nghe, nếu không có các cuộc trò chuyện có thể trở nên phiến diện và buồn tẻ.

Is it difficult to start a conversation with someone you don’t know?

Bắt chuyện với người mà bạn không quen biết có khó không?

I find it rather difficult. Initiating conversations with strangers is a nightmare for most introverted individuals like myself. We’d often clam up in the presence of a stranger. It’s just so tricky, since people can be so diverse in personalities, interests and opinions, making it impossible to know where to start. Though there are some exceptions, namely when the person has an extrovert personality type and can easily make friends. That said, many of my friends, typically extroverts, don’t have as hard a time starting a conversation with strangers as I do. Another catalyst is a suitable social environment. For example, in a comic book convention, most of the attendants share a mutual interest so it’s easier to approach people to talk to.

Tôi thấy nó khá khó khăn. Bắt đầu cuộc trò chuyện với người lạ là một cơn ác mộng đối với hầu hết những người hướng nội như tôi. Chúng tôi thường im thin thít khi có sự hiện diện của một người lạ. Nó thật khó thực hiện, vì mọi người có thể rất đa dạng về tính cách, sở thích và quan điểm, khiến bạn không thể biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ, đó là khi người đó có kiểu tính cách hướng ngoại và có thể dễ dàng kết bạn. Tuy vậy, nhiều người bạn của tôi, thường là những người hướng ngoại, không gặp khó khăn khi bắt chuyện với người lạ như tôi. Một chất xúc tác khác là môi trường xã hội phù hợp. Ví dụ như trong một hội nghị truyện tranh, hầu hết những người tham dự đều có sở thích chung nên việc tiếp cận mọi người để trò chuyện sẽ dễ dàng hơn.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG